Περιήγηση: Τάσσος Αλεβίζος

Εικαστικές Τέχνες
Τάσσος (Αλεβίζος): Στους δρόμους της επαναστατικής τέχνης

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Τριά­ντα χρό­νια απου­σί­ας του μεγά­λου δημιουρ­γού, του χαρά­κτη του αγώ­να, του Τάσ­σου (Αλε­βί­ζου), συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα. Του κομμουνιστή…