Περιήγηση: #covid #covid19 #ΜΕΝΟΥΜΕ_ΣΠΙΤΙ #κοροναιος #κορονοιος #Κορωναιος #κορωνοιος #καραντινα #menoume_spiti #covid19Gr

Επικαιρότητα
Οι κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης — Μέχρι έξι άτομα στο τραπέζι

Τους κανό­νες λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των εστί­α­σης, καφε­τε­ριών και μπαρ που επα­νεκ­κι­νούν τη Δευ­τέ­ρα 25 Μαΐ­ου παρου­σί­α­σε ανα­λυ­τι­κά ο υφυ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Εντελώς ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα και πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση — #Covid-19

Εντε­λώς ανε­παρ­κή χαρα­κτή­ρι­σε τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας προ­σθέ­το­ντας ότι πολ­λά είναι σε επι­κίν­δυ­νη κατεύ­θυν­ση και έρχο­νται για να μεί­νουν σε…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Η Κούβα πρωταθλήτρια στη διεθνιστική αλληλεγγύη- Να τερματιστεί το εμπάργκο

Σε ανα­κοί­νω­ση του ανα­φο­ρι­κά με τις πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­φέ­ρει: Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλίας…

Ανακοινώσεις
#Covid-19: Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών κομμάτων για την πανδημία του κορονοϊού

Με Κοι­νή Ανα­κοί­νω­σή τους 58 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλον τον κόσμο τοπο­θε­τού­νται για την παγκό­σμια κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί με…

Διεθνή
#Covid-19 — Βρετανία: «Θετικός» στον κορονοϊό ο πρίγκιπας Κάρολος — Πάνω από 8.000 κρούσματα

«Θετι­κός» στον κορο­νο­ϊό βρέ­θη­κε ο διά­δο­χος του βρε­τα­νι­κού θρό­νου πρί­γκι­πας Κάρο­λος, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του. Ο Κάρο­λος εμφα­νί­ζει μέτρια…

Διεθνή
Τουρκία: Μέχρι και 600.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί απ’ τον κορονοϊό, προειδοποιεί καθηγητής πανεπιστημίου

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις πραγ­μα­τι­κές δια­στά­σεις της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Τουρ­κία κρού­ει καθη­γη­τής πανε­πι­στη­μί­ου, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι…