Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Ρόζενμπεργκ «έπρεπε» να πεθάνουν

19-Ιουν-1953: Το ζεύ­γος Τζού­λιους και Έθελ Ρόζεν­μπεργκθύμα­τα του μακαρ­θι­σμού στις ΗΠΑ- εκτε­λού­νται στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα, κατη­γο­ρού­με­νοι για κατα­σκο­πία υπέρ της ΕΣΣΔ.
Στις 5 Μαρ­τί­ου 1946 ο Ουίν­στον Τσώρ­τσιλ — παρου­σία του Τρού­μαν — εκφω­νεί στο πανε­πι­στή­μιο του Ουέ­στμιν­στερ του Μισού­ρι (ΗΠΑ) το λόγο του με τίτλο «Τα Νεύ­ρα της Ειρή­νης» (The Sinews of Peace). Σε αυτόν προ­α­ναγ­γέλ­λει το σχη­μα­τι­σμό «…ενός αδελ­φι­κού συνα­σπι­σμού των αγγλο­φώ­νων λαών… μιας ειδι­κής σχέ­σης μετα­ξύ της Βρε­τα­νι­κής Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας και Αυτο­κρα­το­ρί­ας και των ΗΠΑ…», ώστε να ανα­χαι­τι­σθεί η σοβιε­τι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα και να δια­σφα­λι­σθεί η ειρή­νη. H κατά­λη­ψη της εξου­σί­ας από το ΚΚΚί­νας το 1949 και η σχε­δόν ταυ­τό­χρο­νη ανα­κοί­νω­ση των Σοβιε­τι­κών για την κατα­σκευή της δικής τους ατο­μι­κής βόμ­βας αιφ­νι­διά­ζουν το σύνο­λο των Αμε­ρι­κα­νών και μετου­σιώ­νουν τη βεβαιό­τη­τα της ατο­μι­κής υπε­ρο­πλί­ας σε τρό­μο και πανικό.
Ρόζενμπεργκ είναι κομμουνιστές σκοτώστε τους» 01

Οι «κατάσκοποι»

Οι εξε­λί­ξεις του 1949 μετα­βάλ­λουν ραγδαία το γεω­πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό και η ηγε­σία των ΗΠΑ ανα­γο­ρεύ­ει τον κομου­νι­στι­κό κίν­δυ­νο σε εθνι­κό ενσπεί­ρο­ντας σε όλη την κοι­νω­νία καχυ­πο­ψία και ανα­σφά­λεια. Με αιχ­μές του δόρα­τος την επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου HUAC — House of Un-American Activities Com-mittee και το FBI ξεκι­νούν «έρευ­νες» ανα­ζη­τώ­ντας πιθα­νούς «συνερ­γά­τες» της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στις ΗΠΑ. H κορω­νί­δα της όλης προ­σπά­θειας χει­ρα­γώ­γη­σης της κοι­νής γνώ­μης ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις αρχές του 1950, όταν ο γερου­σια­στής Μακάρ­θυ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι 200 υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών είναι κομου­νι­στές πρά­κτο­ρες και εξα­πο­λύ­ει πραγ­μα­τι­κό «κυνή­γι μαγισ­σών».
Εν μέσω αυτού του φορ­τι­σμέ­νου κλί­μα­τος τον Φεβρουά­ριο του 1950 «απο­κα­λύ­πτε­ται» ότι ο Κλά­ους Φουκς, γερ­μα­νός θεω­ρη­τι­κός φυσι­κός, ο οποί­ος εργα­ζό­ταν για το «Πρό­γραμ­μα Μαν­χά­ταν» (μυστι­κό πρό­γραμ­μα κατα­σκευ­ής της ατο­μι­κής βόμ­βας), είχε παρα­δώ­σει κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου απόρ­ρη­τα έγγρα­φα στους Σοβιε­τι­κούς. Ένα περί­πλο­κο δίκτυο κατα­σκο­πεί­ας αρχί­ζει να «εξι­χνιά­ζε­ται» φανε­ρώ­νο­ντας μια σει­ρά ατό­μων, που «επι­βου­λεύ­τη­καν» συνει­δη­τά την ασφά­λεια της υπε­ρα­τλα­ντι­κής υπερδύναμης.
Ο Φουκς κατο­νό­μα­σε κάποιον «πρά­κτο­ρα», τον οποίο γνώ­ρι­ζε ως «Ραί­η­μοντ» και ο οποί­ος τελι­κά «απε­δεί­χθη» ότι ήταν ο χημι­κός Χάρυ Γκολντ. Μετά από μια εβδο­μά­δα ανα­κρί­σε­ων ο Γκολντ «ομο­λο­γεί αυτο­βού­λως» (sic!!) και οδη­γεί τις αρχές στο λοχία Νταί­η­βιντ Γκρήν­γκλας, πρώ­ην μηχα­νουρ­γό στο εργα­στή­ριο του Λος Αλα­μος. Αυτός, άμε­σα «απο­δε­χό­με­νος την εμπλο­κή του», κατα­θέ­τει ότι η αδελ­φή του Εθελ Ρόζεν­μπεργκ και ο σύζυ­γός της Τζού­λιους είχαν συμ­με­τά­σχει σε κύκλω­μα κατα­σκο­πεί­ας και μάλι­στα ήσαν εκεί­νοι οι οποί­οι τον εμύησαν.
Πικάσο λιθογραφία 100 αριθμημένα υπογραμμένα αντίγραφα

Πικά­σο λιθογραφία

Τον Ιού­νιο του 1950 ο Τζού­λιους Ρόζεν­μπεργκ συλ­λαμ­βά­νε­ται και λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα τον ακο­λου­θεί η γυναί­κα του. Με αυτό τον τρό­πο θέλη­σαν οι αρχές να πιέ­σουν τον πρώ­το να ομο­λο­γή­σει και να απο­κα­λύ­ψει τους «συνερ­γούς» του. Ταυ­τό­χρο­να και ενώ οι έρευ­νες του FBI συνε­χί­ζο­νταν με αμεί­ω­τη έντα­ση, φίλοι του ζευ­γα­ριού εξα­φα­νί­ζο­νται προς άγνω­στες κατευ­θύν­σεις- ανά­με­σά τους  και ο Μόρ­τον Σόμπελ, τον οποίο, κάποιος “αυτο­βού­λως εμφα­νι­σθείς” στις αρχές γνω­στός των Ρόζεν­μπεργκ, κατη­γό­ρη­σε ως συνερ­γά­τη τους. Οι πρά­κτο­ρες των υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας ανα­κα­λύ­πτουν το φυγά Σόμπελ στο Μεξι­κό και τον επα­να­φέ­ρουν διά της βίας στις ΗΠΑ, όπου και τίθε­ται υπό κράτηση.

Ρόζενμπεργκ είναι κομμουνιστές σκοτώστε τους» 02H δίκη

Στις 6 Μαρ­τί­ου 1951 αρχί­ζει η δίκη κατά των Ρόζεν­μπεργκ και Σόμπελ. H ενο­χή ή μη των ενα­γο­μέ­νων, η υπο­ψία μιας νέας υπό­θε­σης Ντρέ­υ­φους, προ­κα­λεί το ενδια­φέ­ρον, μα και την πόλω­ση της διχα­σμέ­νης αμε­ρι­κα­νι­κής και παγκό­σμιας κοι­νής γνώ­μης. Ο αρχη­γός του FBI Εντ­γκαρ Χού­βερ, αλλά και το σύνο­λο σχε­δόν του πολι­τι­κού κατε­στη­μέ­νου των ΗΠΑ, βλέ­πουν τον αγώ­να κατά των τριών ως κατα­δί­κη και απο­τρο­πή της σοβιε­τι­κής διεισ­δυ­τι­κό­τη­τας, αλλά και ως μέσο αφύ­πνι­σης ενός αμε­ρι­κα­νι­κού νεο­πα­τριω­τι­σμού. H κατη­γο­ρία είναι βαριά. Συνω­μο­σία με σκο­πό την κατα­σκο­πεία. Οι ενα­ντί­ον των ενα­γο­μέ­νων προ­σερ­χό­με­νοι μάρ­τυ­ρες ισχυ­ρί­ζο­νται ότι τόσο οι Ρόζεν­μπεργκ όσο και ο Σόμπελ προ­έ­βη­σαν σε ενέρ­γειες με απο­κλει­στι­κό σκο­πό να βοη­θή­σουν τους Σοβιε­τι­κούς να απο­κτή­σουν κρί­σι­μες απόρ­ρη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, σχε­τι­κές με το ατο­μι­κό πρό­γραμ­μα των ΗΠΑ. Ιδιαί­τε­ρα ο Τζού­λιους Ρόζεν­μπεργκ παρου­σιά­στη­κε ως εξαι­ρε­τι­κά δρα­στή­ριος πρά­κτο­ρας και ουσια­στι­κά ως ενορ­χη­στρω­τής και πυρή­νας δικτύ­ου συλ­λο­γής στοι­χεί­ων. Ο Νταί­η­βιντ Γκρήν­γκλας και η γυναί­κα του κατέ­θε­σαν ότι η Εθελ εργά­στη­κε ως πρά­κτο­ρας τυπώ­νο­ντας έγγρα­φα, τα οποία έπει­τα παρα­δί­δο­νταν στον Γκολντ, ο οποί­ος με τη σει­ρά του τα ενε­χεί­ρι­σε στον Ανα­τό­λι Γιά­κο­βλεφ της KGB.

Ρόζενμπεργκ είναι κομμουνιστές σκοτώστε τους» 05H ετυμηγορία

Οι μόνοι μάρ­τυ­ρες, οι οποί­οι εκλή­θη­σαν από την υπε­ρά­σπι­ση, ήσαν οι ίδιοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι και καθώς ο Σόμπελ αρνή­θη­κε να κατα­θέ­σει, τα φώτα επι­κε­ντρώ­θη­καν στο ζεύ­γος Ρόζεν­μπεργκ. Στον καται­γι­σμό ερω­τή­σε­ων για ενδε­χό­με­νη συμ­με­το­χή τους στο KK των ΗΠΑ το ανδρό­γυ­νο αρνή­θη­κε να απα­ντή­σει. Απέρ­ρι­ψαν όλα τα στοι­χεία και τις κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων κατη­γο­ρί­ας και αντι­με­τώ­πι­σαν το εχθρι­κό προς αυτούς δικα­στή­ριο με αξιο­πρέ­πεια, μα και με περι­φρό­νη­ση. Ειδι­κά η Εθελ, τα στοι­χεία κατά της οποί­ας στη­ρί­ζο­νταν απο­κλει­στι­κά στις αμφί­βο­λες μαρ­τυ­ρί­ες του αδελ­φού της και της συζύ­γου του, ουσια­στι­κά αρνή­θη­κε να υπο­στη­ρί­ξει τον εαυ­τό της, καθώς είχε επι­λέ­ξει την οδό της από­λυ­της ταύ­τι­σης με τον άνδρα της.
Στις 29 Μαρ­τί­ου 1951 το δικα­στή­ριο ανα­κοί­νω­σε την ετυ­μη­γο­ρία του κατα­δι­κά­ζο­ντας τους Ρόζεν­μπεργκ σε θάνα­το στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα και το Σόμπελ σε τριά­ντα χρό­νια κάθειρ­ξη. Την επαύ­ριο της από­φα­σης ακο­λού­θη­σε ένας διε­τής απε­γνω­σμέ­νος αγώ­νας για τη σωτη­ρία των Ρόζεν­μπεργκ, τον οποίο συνέ­δρα­μαν χιλιά­δες αγω­νι­στές, και όχι μόνο. Ακό­μη και αυτός ο πάπας Πίος IB´ απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για τη μετα­τρο­πή της ποι­νής τους, η οποία όμως τελι­κά εκτε­λέ­στη­κε στις 19 Ιου­νί­ου 1953 στις φυλα­κές του Σινγκ Σινγκ.

με τις χειροπέδες και Εθελ Ρόζενμπεργκ στη διάρκεια της δίκηςΟι αποκαλύψεις

Το 1995 η Υπη­ρε­σία Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ απο­χα­ρα­κτή­ρι­σε απόρ­ρη­τα έγγρα­φα της επι­χεί­ρη­σης «Venona», η οποία αφο­ρού­σε την προ­σπά­θεια των αμε­ρι­κα­νι­κών υπη­ρε­σιών να απο­κρυ­πτο­γρα­φή­σουν τα κωδι­κο­ποι­η­μέ­να τηλε­γρα­φή­μα­τα των «σοβιε­τι­κών πρα­κτό­ρων ‑ωστό­σο δεν απο­δεί­χτη­κε πως η βοή­θεια των «πλη­ρο­φο­ριών» του Ρόζεν­μπεργκ για την κατα­σκευή της σοβιε­τι­κής ατο­μι­κής βόμ­βας, ήταν ουσια­στι­κή ή επαρ­κής -ούτε αν υπήρ­ξε καν. Σε ό,τι αφο­ρά τη Έθελ, η ανα­φο­ρά είναι σχε­δόν ασα­φής / ανύ­παρ­κτη, αφού χαρα­κτη­ρί­ζε­ται απλά ως «φίλα προ­σκεί­με­νη». Ο Ντέ­η­βιντ Γκρήν­γκλας, ο οποί­ος επι­βρα­βεύ­τη­κε για τη μαρ­τυ­ρία του στη δίκη γλι­τώ­νο­ντας τη θανα­τι­κή ποι­νή και κατα­δι­κα­ζό­με­νος σε 10ετή φυλά­κι­ση, δήλω­σε στα τέλη του 2000 ότι «προ­τί­μη­σε να ψευ­δορ­κή­σει κατά της αδελ­φής του, ώστε να προ­στα­τεύ­σει τη γυναί­κα του και τα παι­διά του». Οι Ρόζεν­μπεργκ με το θάνα­τό τους άφη­σαν πίσω τους ορφα­νά δύο μικρά αγο­ρά­κια, των οποί­ων την κηδε­μο­νία δεν δέχθη­κε να ανα­λά­βει κανείς… Τελι­κά μετά από επί­μο­νες προ­σπά­θειες του δικη­γό­ρου του ανδρο­γύ­νου E. Μπλοχ τα παι­διά υιο­θε­τή­θη­καν από τους καλ­λι­τέ­χνες Αννα και Αβελ Μέερπολ.
Οι Ρόζεν­μπεργκ είναι κομ­μου­νι­στές! Σκο­τώ­στε τους!
«Τώρα που έχουν χαθεί, ξέρεις, η αλή­θεια μπο­ρεί να λεχθεί:
Ήταν θυσια­ζό­με­να αρνιά, που τους πού­λη­σαν στην αγορά.
Τώρα που έχουν χαθεί, ξέρεις, η αλή­θεια μπο­ρεί να βγει:
Ποτέ δεν απο­δεί­χθη­καν ένο­χοι πέραν αμφιβολίας.
Οι άνθρω­ποι δήλω­σαν πως ήταν ένο­χοι τότε
μερι­κοί μάλι­στα είπαν πως δεν έγι­νε κανέ­να έγκλημα.
Οι άνθρω­ποι βλέ­πουν αυτό το ζευ­γά­ρι με περι­φρό­νη­ση και αμφιβολία
αλλά αγα­πού­σαν ο ένας τον άλλο μέχρι τη στιγ­μή που αναχώρησαν.
Ο Αϊζεν­χά­ου­ερ ήταν πρό­ε­δρος, ο γερου­σια­στής Τζο ήταν βασιλιάς
Όσο δεν είπα­τε τίπο­τα, θα μπο­ρού­σα­τε να πεί­τε οτιδήποτε.
Τώρα κάποιοι κατη­γο­ρούν το σύστη­μα, κάποιο κατη­γο­ρούν τον άνθρωπο
Τώρα που έχει τελειώ­σει, κανείς δεν ξέρει πως άρχισε.
Κάθε βασί­λειο έχει πέσει, ακό­μα και το Γ’ Ράιχ
Ο άνθρω­πος μπο­ρεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όχι για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα επιθυμεί.
Λοι­πόν, λένε ότι πρό­δω­σαν τα μυστι­κά της Ατο­μι­κής Βόμβας
σαν κανέ­νας άλλος να μην μπο­ρού­σε να το σκε­φτεί, δεν θα ήταν εδώ σήμερα
Κάποιος λέει ότι η δεκα­ε­τία του ’50 ήταν η επο­χή του μεγά­λου ρομαντισμού
Εγώ λέω πως αυτό είναι μονά­χα ένα ψέμα, 
ήταν ο φόβος που σας είχε σε μια έκστα­ση».
Bob Dylan – Julius & Ethel

Καλέ μου Μάικλ, καλέ μου Ρόμπυ,

άδι­κα τυλί­ξα­τε την καρ­διά σας σ’ ένα κομ­μα­τά­κι χαρτί
και τη στεί­λα­τε στον κ. Πρό­ε­δρο ‒ άδι­κα, Μάικλ, το γράμ­μα σας,
μόνο που μάζε­ψε ένα σακου­λά­κι δάκρυα απ’ τις μανάδες
κι ένα κόμπο στο λαι­μό της άνοιξης
μόνο που βούρ­κω­σαν της κερα­σιάς τα κόκ­κι­να άστρα.
Κάτω απ’ τους ουρανοξύστες
οι οδο­κα­θα­ρι­στές άφη­σαν μια στιγ­μή τη σκού­πα τους
και σκού­πι­σαν τα μάτια τους
και σ’ όλα τα γήπε­δα τα παι­διά στάθηκαν
πατώ­ντας το δεξί τους πόδι πάνω στη μπάλα
σα ν’ ανε­βαί­ναν το πρώ­το σκα­λο­πά­τι της ζωής
κι είπαν: «Ο Μάικλ κι ο Ρόμπυ
δε θα ’ρθουν να παί­ξουν τα’ απόγεμα»,
και πίσω απ’ το δίχτυ του γκολ-πόστ
είδαν κομ­μα­τια­σμέ­νο το πρό­σω­πο της μέρας
όπως είναι ένα πρό­σω­πο πίσω απ’ τα κάγκελα.
(Γιάν­νης Ρίτσος)

Ρόζενμπεργκ είναι κομμουνιστές σκοτώστε τους» - Ιρβινγκ Κάουφμαν

Δικαστής σε διατεταγμένη υπηρεσία

Ο δικα­στής Ιρβινγκ Κάουφ­μαν, έχει πάρει μια εντο­λή, που του δόθη­κε στην Ουά­σιγ­κτον στις 8 Φλε­βά­ρη του 1951, ένα μήνα πριν από την έναρ­ξη της δίκης, στη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής της Γερου­σί­ας για την ατο­μι­κή ενέρ­γεια. Το πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης ανα­φέ­ρουν ότι παρό­ντες ήταν ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Γερου­σίας, της αμε­ρι­κά­νι­κης ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης και ο εισαγ­γε­λέ­ας, ο οποί­ος στη δίκη θα εκπρο­σω­πού­σε την κυβέρ­νη­ση. Οι γερου­σια­στές απαι­τούν από τον εισαγ­γε­λέα Ζάι­πελ να κατα­φέ­ρει, ώστε ο δικα­στής να επι­βά­λει στους Ρόζεν­μπεργκ την ποι­νή του θανά­του. Κατά τη γνώ­μη των γερου­σια­στών, η ποι­νή αυτή απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή δυνα­τό­τη­τα για να «λυγί­σουν» οι Ρόζεν­μπεργκ, που κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το, αλλά δεν υπο­κύ­πτουν, στον εκβια­σμό! Ο δικα­στής  δικαιο­λο­γεί την κατα­δί­κη: «Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση δε θα ήταν ποτέ σε θέση να κατα­σκευά­σει μόνη της την ατο­μι­κή βόμ­βα. Κάποιος θα πρέ­πει να έχει προ­δώ­σει σ’ αυτήν το μυστι­κό. Και ποιος άλλος, εκτός από τους Ρόζεν­μπεργκ, μπο­ρού­σε να είναι οι προ­δό­τες; ». Απί­στευ­τη λογι­κή! Με αυτό το αιτιο­λο­γι­κό, στις 19 Ιού­νη του 1953, ο Τζού­λιους και η Εθελ Ρόζεν­μπεργκ δολο­φο­νού­νται στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα.

Ρόζενμπεργκ είναι κομμουνιστές σκοτώστε τους» 04

Ομολογία

Ύστε­ρα από 9 μήνες, στις 17 Μάρ­τη 1954, οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» δημο­σί­ευ­σαν περι­κο­πές από μια διά­λε­ξη του δρ. Τζέιμς Μπέ­κερ­λι, διευ­θυ­ντή του Γρα­φεί­ου Πλη­ρο­φο­ριών της «Επι­τρο­πής Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας». Μπρο­στά σε ένα κοι­νό, που απο­τε­λού­νταν από ηγε­τι­κούς παρά­γο­ντες της αμε­ρι­κα­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, ο δρ. Μπέ­κερ­λι είπε: «Είναι πια και­ρός να πάψου­με να μιλά­με για κάποια δήθεν πυρη­νι­κά μυστι­κά. Η ατο­μι­κή και η υδρο­γο­νι­κή βόμ­βα δεν έχουν παρ­θεί από κατα­σκό­πους».
Michael Rosenberg 10 Robert 6

Ο Michael Rosenberg 10 ετών & ο Robert 6, δια­βά­ζουν ‑πολύ αργό­τε­ρα τα “νέα”


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

 
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο