Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομόφωνα αθώοι Ηριάννα και Περικλής

Εν μέσω χει­ρο­κρο­τη­μά­των, αγκα­λιών και φιλιών υπο­δέ­χθη­καν οι δεκά­δες παρι­στά­με­νοι στην αίθου­σα του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των το “Αθώ­οι ομο­φώ­νως” του προ­έ­δρου για την Ηριάν­να και τον Περι­κλή που δικά­στη­καν σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό για συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση “Συνω­μο­σία Πυρή­νων της Φωτιάς”.

Μετά από πολυ­ή­με­ρη δια­δι­κα­σία και με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση να ζητά την ενο­χή των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων, ο πρό­ε­δρος ανα­κοί­νω­σε την ετυ­μη­γο­ρία του δευ­τε­ρο­βάθ­μιου δικα­στη­ρί­ου η οποία κήρυ­ξε αθώ­ους τους δύο, που σε πρώ­το βαθ­μό είχαν κατα­δι­κα­στεί σε κάθειρ­ξη 13 ετών ο καθένας.

Μετά από παρα­μο­νή ενός ολό­κλη­ρου χρό­νου στην φυλα­κή η 29χρονη διδα­κτο­ρι­κή υπο­ψή­φια στο τμή­μα Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και ο 34χρονος πτυ­χιού­χος Γεω­πο­νι­κής άκου­σαν από τον πρό­ε­δρο την κρί­ση των Εφε­τών που “ομο­φώ­νως” δια­τύ­πω­σαν μετα­ξύ άλλων στο σκε­πτι­κό τους την αρχή πως «οι κοι­νω­νι­κές επα­φές δεν ποινικοποιούνται».

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση, το δείγ­μα DNA ‑πάνω στο οποίο βασί­στη­κε εν πολ­λοίς η δημιουρ­γία δικο­γρα­φί­ας για την Ηριάν­να και τον συγκα­τη­γο­ρού­με­νο της- «είναι χαμη­λής ποσό­τη­τας και ποιό­τη­τας εντό­νως αμφι­σβη­τού­με­νο». Επι­πλέ­ον όπως ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος, ο βασι­κός μάρ­τυ­ρας κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου δεν κρί­θη­κε αξιό­πι­στος ενώ παράλ­λη­λα δεν προ­έ­κυ­ψε τίπο­τα μεμ­πτό από την άρση των τηλε­φω­νι­κών συνο­μι­λιών των δύο. Τέλος ούτε στοι­χείο για «μισθώ­σεις για παρά­νο­μη δρά­ση προ­έ­κυ­ψαν» αλλά ούτε και για παρά­νο­μη δραστηριότητα.

Πρό­τα­ση ενο­χής για την Ηριάν­να και τον Περι­κλή από την εισαγ­γε­λέα Έδρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο