Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο πιάτο των ομίλων ο αιγιαλός, ο πυθμένας, οι λίμνες και τα ποτάμια — Καταψηφίζει το ΚΚΕ

Στα σαγό­νια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων προ­σφέ­ρει η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ τον αιγια­λό, αλλά και τον πυθ­μέ­να της θάλασ­σας, τις λίμνες τα ποτά­μια κλπ μέσω του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, με την αρμό­δια υφυ­πουρ­γό Κατε­ρί­να Παπα­νά­τσιου να δηλώ­νει ευθαρ­σώς ότι «η εν λόγω νομο­θε­τι­κή παρέμ­βα­ση απο­τυ­πώ­νει το πνεύ­μα και τη φιλο­σο­φία αυτής της κυβέρ­νη­σης, της κυβέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς, για τα κοι­νό­χρη­στα περι­βαλ­λο­ντι­κά αγα­θά» … συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «η Βου­λή ψήφι­σε χθες μία σημα­ντι­κό­τα­τη νομο­θε­τι­κή παρέμ­βα­ση στο ισχύ­ον θεσμι­κό πλαί­σιο για τον αιγια­λό — είμα­στε περήφανες/οι για αυτήν την παρέμ­βα­ση», … «κατο­χυ­ρώ­νε­ται πλέ­ον ο αιγια­λός ως κορυ­φαίο περι­βαλ­λο­ντι­κό αγα­θό και ως κοι­νό­χρη­στο πράγ­μα, ανοι­χτό και ελεύ­θε­ρο στη χρή­ση όλων των πολι­τών» και το αμί­μη­το ‑μετα­ξύ άλλων «για πρώ­τη φορά, ανά­με­σα σε συνε­χό­με­νες επι­χει­ρή­σεις στην παρα­λία, θα υπάρ­χει υπο­χρε­ω­τι­κά μία ελεύ­θε­ρη ζώνη 4 μέτρων!» -μεγά­λη η χάρη της! τέσ­σε­ρα ολό­κλη­ρα μέτρα!

Το περί­φη­μο «χει­μέ­ριο κύμα»

Αιγια­λός (λέει ο νόμος), είναι «η ζώνη της ξηράς που βρέ­χε­ται από την θάλασ­σα, όταν το χει­μέ­ριο κύμα απο­κτά το μέγι­στο εύρος του». Η γραμ­μή που οριο­θε­τεί τον αιγια­λό ορί­ζε­ται ως η γραμ­μή που προ­σεγ­γί­ζει όσο το δυνα­τόν ακρι­βέ­στε­ρα την φυσι­κή γραμ­μή που δια­χω­ρί­ζει την ξηρά από την θάλασ­σα. Παρα­λία είναι η ζώνη ξηράς που εκτεί­νε­ται σε από­στα­ση 50 μέτρων από την γραμ­μή αιγια­λού. Είναι η ζώνη που ‑θεω­ρη­τι­κά δεν κτί­ζε­ται, δεν που­λιέ­ται, δεν … δεν δεν κλπ.
Είναι προ­φα­νές πως αυτοί οι ορι­σμοί, από μόνοι τους είναι «λάστι­χο» ‑πέρα από το ότι δια­χρο­νι­κά, μετα­πο­λε­μι­κά και στη συνέ­χεια με 10άδες νόμους και «ερμη­νευ­τι­κές» δια­τά­ξεις, νομι­μο­ποιεί­ται η δόμη­ση σε επα­φή με το κύμα και η παρα­λία ‑πάλαι ποτέ ανοι­χτή στη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, όλο και μικραί­νει μέχρι μηδε­νι­σμού της. Και μάλι­στα, όταν μέσω του «κτη­μα­το­λό­γιου» (ΣΣ |> της «Κτη­μα­το­λό­γιο ΑΕ» να μην το ξεχνά­με) επα­να­χα­ράσ­σε­ται με επί­ση­μη βού­λα (2016) όλη η ακτο­γραμ­μή (αύξη­ση ~+50% !!) βγά­ζο­ντας από τη «ζώνη κατε­δά­φι­σης» (που σχε­δόν ποτέ δεν εφαρ­μό­στη­κε ‑βλ. Αττι­κή, Κρή­τη, Χαλ­κι­δι­κή κλπ κλπ) ολό­κλη­ρες «πόλεις», βίλες, ξενο­δο­χεία, εστια­τό­ρια πισί­νες χτι­σμέ­να όλα πάνω στο κύμα και νομι­μο­ποιώ­ντας έτσι τους απα­ντα­χού φρά­χτες, ενά­ντια στην ελεύ­τε­ρη πρόσβαση

Ακτογραμή / αιγιαλός κτηματολόγιο

Η (αρχι­κή) μετα­τό­πι­ση 1–2 είναι κατά ΜΟ ~25μ, που στο μικρό αυτό τμή­μα της εικό­νας αντι­στοι­χεί σε επι­φά­νεια 35 στρεμ­μά­των ενώ η τελι­κή (3) |> πρά­σι­νη γραμ­μή δεν αφή­νει τίπο­τε όρθιο, προ­σθέ­το­ντας μια λωρί­δα που σε κάποια σημεία είναι πάνω από 100μ. «Φυσι­κά» πρό­κει­ται για «τυπι­κή» περιο­χή «εκτός σχε­δί­ου» με τους γνω­στούς «περιο­ρι­σμούς» στη δόμη­ση, που ‑όπως πεντα­κά­θα­ρα φαί­νε­ται, “σφύ­ζει” οικι­στι­κά συγκρο­τή­μα­τα, με την απα­ραί­τη­τη ιδιω­τι­κή (ο δρό­μος κόβε­ται ψηλά), παρα­λία «απο­κλει­στι­κής χρή­σης» και πρό­σβα­ση μόνο από θαλάσ­σης με σκά­φος ‑που βέβαια δεν είναι ψαρόβαρκα

Ο νόμος προ­βλέ­πει πως στις περι­πτώ­σεις αυτές, όπου υπάρ­χει ήδη αιγια­λός, θα πρέ­πει να ισχύ­σει ο παλιός αντί για τον νέο, αλλά θέτει και προ­ϋ­πό­θε­ση να προ­λά­βουν (να προ­λά­βαι­ναν…) μέσα σε έξι μήνες οι Κτη­μα­τι­κές Υπη­ρε­σί­ες του Δημο­σί­ου (που σύμ­φω­να και με τις εκθέ­σεις των Οικο­νο­μι­κών Επι­θε­ω­ρη­τών τελούν υπό διά­λυ­ση) να κάνουν αυτο­ψί­ες και να δια­γρά­ψουν τη γραμ­μή της «Κτη­μα­το­λό­γιο ΑΕ.» Αν όμως δεν προ­λά­βουν και παρέλ­θει η προ­θε­σμία, είτε λόγω αντι­κει­με­νι­κής έλλει­ψης χρό­νου και προ­σω­πι­κού, είτε με παρέμ­βα­ση κάποιων… άμε­σα ενδια­φε­ρό­με­νων (και φυσι­κά πάντα με το αζη­μί­ω­το), τότε αυτο­μά­τως ισχύ­ει ως ορι­στι­κή η γραμ­μή της ΑΕ., μετα­τρέ­πο­ντας σε βορά για ιδιώ­τες μεγά­λες εκτά­σεις παρα­λί­ας. Αλλά και σε περι­πτώ­σεις όπου θα δια­σω­θεί η παλαιά χάρα­ξη του αιγια­λού, ο νόμος αφή­νει περι­θώ­ρια συν­διαλ­λα­γής μετα­ξύ ιδιω­τών και κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών για τη χάρα­ξη γραμ­μής στα σημεία όπου θα ενώ­νε­ται ο παλαιός με τον νέο αιγια­λό… το δικό μου δικό μου και το δικό σου δικό μου!

ΚΚΕ

Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Σάκης Βαρ­δα­λής, υπο­γράμ­μι­σε πως όταν πρό­κει­ται για ζητή­μα­τα που αφο­ρούν την διευ­κό­λυν­ση της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και των επεν­δυ­τών, οι συγκλί­σεις όλων των άλλων κομ­μά­των «βγά­ζουν μάτι».

Συνο­πτι­κά οι επί­μα­χες ρυθ­μί­σεις του νομο­σχε­δί­ου, όπως αυτές κωδι­κο­ποι­ή­θη­καν από τον Σάκη Βαρ­δα­λή, προ­βλέ­πουν ότι ο πυθ­μέ­νας και το υπέ­δα­φος του βυθού της θάλασ­σας, λιμνο­θά­λασ­σας, λίμνης και κοί­της πλεύ­σι­μου ποτα­μού, που μαζί με τον αιγια­λό, την παρα­λία, την όχθη και την παρό­χθια ζώνη, που ανή­καν στην ιδιο­κτη­σία του κρά­τους, προσ­διο­ρί­ζο­νται πλέ­ον ως «κοι­νό­χρη­στα στοι­χεία». Ξεκα­θα­ρί­ζε­ται ότι δεν θίγο­νται τα δικαιώ­μα­τα που απέ­κτη­σαν οι όμι­λοι στον «παλαιό αιγια­λό». Δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα απευ­θεί­ας παρα­χώ­ρη­σης αιγια­λού, παρα­λί­ας κλπ στους ΟΤΑ και στις δημο­τι­κές τους επι­χει­ρή­σεις, και μέσω αυτών στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Τα πράγ­μα­τα γίνο­νται ακό­μα χει­ρό­τε­ρα με την παρα­χώ­ρη­ση στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους της χρή­σης αιγια­λού, παρα­λί­ας και των άλλων «κοι­νό­χρη­στων πραγ­μά­των» για την κατα­σκευή έργων. Επι­τρέ­πο­νται πλή­θος επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των που κατο­νο­μά­ζο­νται συγκε­κρι­μέ­να, όπως υπο­δο­μές για την εκτέ­λε­ση «συγκοι­νω­νιών κάθε μορ­φής», εγκα­τα­στά­σεις σταθ­μών παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας και κάθε συνο­δό έργο για την παρα­γω­γή και δια­νο­μή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Γίνε­ται ειδι­κή ανα­φο­ρά στην παρα­χώ­ρη­ση χρή­σης αιγια­λού, παρα­λί­ας, βρα­χο­νη­σί­δων και οτι­δή­πο­τε άλλο «εξυ­πη­ρε­τεί τη διείσ­δυ­ση των ΑΠΕ».

Το νομο­σχέ­διο περι­λαμ­βά­νει επί­σης την ίδρυ­ση Ασια­τι­κής Τρά­πε­ζας Υπο­δο­μών και Επεν­δύ­σε­ων και την «εθε­λο­ντι­κή συνει­σφο­ρά» των εφο­πλι­στών. Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ σημεί­ω­σε πως το παρά­δειγ­μα της «Cosco» και όλες οι άλλες «επεν­δύ­σεις» δεί­χνουν ότι οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχουν να κερ­δί­σουν τίπο­τα από τέτοιου είδους έργα, ενώ δημιουρ­γού­νται σοβα­ροί κίν­δυ­νοι από την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών. Ανα­φο­ρι­κά με την «εθε­λο­ντι­κή συνει­σφο­ρά» των εφο­πλι­στών, υπο­γράμ­μι­σε πως συνι­στά πρό­κλη­ση και κοροϊ­δία μπρο­στά στο πλή­θος προ­νο­μί­ων, φορο­α­παλ­λα­γών και κρα­τι­κών επι­δο­τή­σε­ων απο­λαμ­βά­νει το εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο. Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε επί της αρχής το νομοσχέδιο.

Στη δευ­τε­ρο­λο­γία του επε­σή­μα­νε τις «τερά­στιες συγκλή­σεις» μετα­ξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ και έγι­ναν ορα­τές και στο συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο κατά τη συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Όπως είπε, η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ συμ­φω­νούν με την ασια­τι­κή τρά­πε­ζα και ψηφί­ζουν υπέρ της εθε­λο­ντι­κής συνει­σφο­ράς των εφο­πλι­στών και εξέ­φρα­σαν την ικα­νο­ποί­η­ση τους για το γεγο­νός οτι γίνο­νται βήμα­τα σύγκλι­σης σε μια πολι­τι­κή που δεν είναι υπέρ του λαού, αλλά του κεφαλαίου.

Από κοι­νού ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ψήφι­σαν υπέρ της παρα­χώ­ρη­σης αιγια­λών στους ομίλους

Τη στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση τους στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων φανέ­ρω­σαν για μια ακό­μα φορά ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ που από κοι­νού ψήφι­σαν «Ναι» στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που παρα­χω­ρεί αιγια­λούς, λίμνες και ποτα­μούς στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο καταγ­γέλ­λο­ντας την πολι­τι­κή που ο πυθ­μέ­νας και το υπέ­δα­φος του βυθού της θάλασ­σας, λιμνο­θά­λασ­σας, λίμνης και κοί­της πλεύ­σι­μου ποτα­μού, που μαζί με τον αιγια­λό, την παρα­λία, την όχθη και την παρό­χθια ζώνη που από ιδιο­κτη­σία του κρά­τους, προσ­διο­ρί­ζο­νται πλέ­ον ως «κοι­νό­χρη­στα στοι­χεία». Επι­πλέ­ον ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ επι­σή­μα­νε την ταύ­τι­ση θέσε­ων και πολι­τι­κών ως προς το θέμα μετα­ξύ τους κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος, της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και του ΚΙΝΑΛ που είχε γίνει ορα­τή από τη συζή­τη­ση στην αρμό­δια επι­τρο­πή της Βου­λής. Κατά του νομο­σχε­δί­ου ψήφι­σε η Χρυ­σή Αυγή και «παρών» η Ένω­ση Κεντρώων.

Ανα­λυ­τι­κά: Πρό­κει­ται για το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών με τον τίτλο «Ι. Κύρω­ση της Συμ­φω­νί­ας για την Ασια­τι­κή Τρά­πε­ζα Υπο­δο­μών και Επεν­δύ­σε­ων, ΙΙ. Εναρ­μό­νι­ση του Κώδι­κα Φ.Π.Α. με την Οδη­γία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσω­μά­τω­ση των σημεί­ων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδη­γί­ας 1164/2016, IV. Τρο­πο­ποί­η­ση του ν. 2971/2001 και άλλες δια­τά­ξεις», το οποίο συζη­τή­θη­κε στις 9‑Απρ επί της αρχής στην αρμό­δια Επι­τρο­πή και ακο­λού­θη­σαν δύο συνε­δριά­σεις, με τους εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς φορείς και μετά ‑η δεύ­τε­ρη επί των άρθρων.

Συνο­πτι­κά το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει νομι­μο­ποί­η­ση αυθαί­ρε­των του­ρι­στι­κών και άλλων επι­χει­ρη­μα­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων σε αιγια­λούς, παρα­λί­ες, όχθες ποτα­μών κ.α., απευ­θεί­ας παρα­χω­ρή­σεις χρή­σε­ων αιγια­λών, παρα­λιών, παρό­χθιων ζωνών, υδά­τι­νων στοι­χεί­ων, πυθ­μέ­νων και υπε­δά­φους, του βυθού της θάλασ­σας, λιμνο­θά­λασ­σας, λίμνης και κοί­της πλεύ­σι­μου ποτα­μού κ.ο.κ. Κυρώ­νει τη συμ­φω­νία για την ίδρυ­ση Ασια­τι­κής Τρά­πε­ζας Υπο­δο­μών Επεν­δύ­σε­ων, που απο­τε­λεί ένα από τα «χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία» που προ­ε­τοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση προς τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ενώ σει­ρά παίρ­νει η λεγό­με­νη «Ελλη­νι­κή Ανα­πτυ­ξια­κή Τρά­πε­ζα» για την προ­σέλ­κυ­ση «στρα­τη­γι­κών» επεν­δύ­σε­ων, που ήδη έχει κατα­τε­θεί ως νομο­σχέ­διο στη Βουλή.

Κατά τη συζή­τη­ση στην Επι­τρο­πή, τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν που ο ΣΥΡΙΖΑ τους «παίρ­νει τη δου­λειά». Ενδει­κτι­κά, ο ειση­γη­τής της ΝΔ επι­δό­θη­κε σε βελ­τιω­τι­κές προ­τά­σεις για το νομο­σχέ­διο, ενώ υπεν­θύ­μι­σε ποια ήταν η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ όταν η ΝΔ ως κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θού­σε να περά­σει τέτοια μέτρα, μιλώ­ντας για «ασυ­νέ­πεια» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΠΑΣΟΚ είπε για τη κυβέρ­νη­ση: «Αυτοί που μας κατη­γό­ρη­σαν ότι εμείς, μέσω πελα­τεια­κών σχέ­σε­ων και άλλων συναλ­λα­γών με τα συμ­φέ­ρο­ντα, καλύ­ψα­με τους παρά­νο­μους στη Μάν­δρα και στο Μάτι, κάνουν ακρι­βώς αυτό που κατη­γο­ρού­σαν εμάς». Η φασι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή προ­σπέ­ρα­σε την ουσία του νομο­σχε­δί­ου, ανα­μα­σώ­ντας τις γνω­στές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ασυναρτησίες.

Επε­κτεί­νει τις κατα­στρο­φι­κές για το περι­βάλ­λον δρα­στη­ριό­τη­τες του κεφαλαίου

 • Προ­σθέ­τει στο θεσμι­κό πλαί­σιο την «παρα­χώ­ρη­ση του υδά­τι­νου στοι­χεί­ου, με ό,τι μπο­ρεί να σημαί­νει αυτό». Επι­τρέ­πει δηλα­δή την παρα­χώ­ρη­ση των υδά­τι­νων στοι­χεί­ων για χρή­ση στο κεφά­λαιο και άλλους φορείς, απα­λεί­φο­ντας προη­γού­με­νη διά­τα­ξη, που όρι­ζε ότι η προ­στα­σία του οικο­συ­στή­μα­τος είναι ευθύ­νη του κράτους.
 • Ορί­ζει ότι δεν θίγο­νται τα δικαιώ­μα­τα που απέ­κτη­σε το κεφά­λαιο στον παλαιό αιγια­λό, δηλα­δή στις εκτά­σεις που δημιουρ­γή­θη­καν με επι­χω­μα­τώ­σεις της θάλασ­σας, κυρί­ως μέσω συμ­βά­σε­ων παρα­χώ­ρη­σης, όπως είναι για παρά­δειγ­μα οι εγκα­τα­στά­σεις στο φαλη­ρι­κό θαλάσ­σιο μέτωπο.
 • Επι­τρέ­πει την αθρόα «τακτο­ποί­η­ση» δημό­σιων και ιδιω­τι­κών αυθαί­ρε­των παρεμ­βά­σε­ων στην παρά­κτια ζώνη και τις νομι­μο­ποιεί με μια απλή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση. Ανοί­γει νέο δρό­μο για παρα­χω­ρή­σεις ακτών και οχθών ποτα­μών, για έρευ­να εξό­ρυ­ξης πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερίου.
 • Δίνει τη δυνα­τό­τη­τα απευ­θεί­ας παρα­χώ­ρη­σης αιγια­λού, παρα­λί­ας, ακό­μα και περιο­χών Natura, στους ΟΤΑ πρώ­του βαθ­μού και στις δημο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, για απλή χρή­ση. Οι ΟΤΑ πρώ­του βαθ­μού, με τη σει­ρά τους, μπο­ρούν να που­λή­σουν τη χρή­ση του παρα­χω­ρη­θέ­ντος αιγια­λού, παρα­λί­ας κ.λπ., σε μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τές για εκμετάλλευση.
 • Προ­βλέ­πει παρα­χώ­ρη­ση σε επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους της χρή­σης αιγια­λού, παρα­λί­ας και άλλων κοι­νό­χρη­στων πραγ­μά­των για την κατα­σκευή έργων, ενώ επι­τρέ­πει πλή­θος επι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, που κατο­νο­μά­ζο­νται και συγκεκριμένα.

Όσον αφο­ρά την «Ασια­τι­κή Τρά­πε­ζα Υπο­δο­μών και Επεν­δύ­σε­ων», ο Σ. Βαρ­δα­λής σημεί­ω­σε ότι είναι ενταγ­μέ­νη στα σχέ­δια της Κίνας για τον «σύγ­χρο­νο δρό­μο του μετα­ξιού» και ανέ­φε­ρε ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα συμ­με­τά­σχει στο μετο­χι­κό κεφά­λαιο με την προσ­δο­κία να μπο­ρεί να χρη­μα­το­δο­τή­σει τους στό­χους της εγχώ­ριας αστι­κής τάξης σε ό,τι αφο­ρά επεν­δύ­σεις κυρί­ως στην κατα­σκευή ενερ­γεια­κών αγω­γών, λιμε­νι­κών και αερο­πο­ρι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, τηλε­πι­κοι­νω­νιών και μετα­φο­ρι­κών δικτύ­ων. «Μιλά­με για μπίζ­νες τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων», τόνι­σε. «Οι κόντρες που ανα­μέ­νο­νται είναι σκλη­ρές, ακρι­βώς για­τί τα κέρ­δη που δια­κυ­βεύ­ο­νται είναι τερά­στια. Κόντρες δηλα­δή και αντα­γω­νι­σμοί που είναι επι­κίν­δυ­νοι για τους λαούς όλης της περιο­χής».

Θυμί­ζου­με πως η ιστο­ρία με τους αιγια­λούς είναι πολύ παλιά ήδη (2006) πέρα­σε νόμος με τον οποίο κατα­πα­τη­μέ­να και παρα­λί­ες δόθη­καν βορά στους ιδιώ­τες προς “καλύ­τε­ρη «αξιο­ποί­η­ση»” (από τους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες) και πιο πριν ο Νόμος 2971/2001 : Αιγια­λός, παρα­λία και άλλες δια­τά­ξεις. Ο «προ­αι­ρε­τι­κός» χαρα­κτή­ρας της παρα­λί­ας ισχύ­ει από το έτος 1940 (πρώ­τος νόμος για αιγια­λό 2344/1940), διό­τι η παρα­λία είναι ζώνη ξηράς που προ­στί­θε­ται στον αιγια­λό, όταν κρί­νε­ται απα­ραί­τη­το για την επι­κοι­νω­νία της ξηράς με τη θάλασ­σα, δηλα­δή παρα­λία δεν δημιουρ­γού­νταν αυτό­μα­τα και σε κάθε ακτή.

Τέλος, χωρίς να έχου­με αυτα­πά­τες για το ρόλο που παί­ζει η ηγε­σία του ΤΕΕ  ανα­φέ­ρου­με σαν τελευ­ταίο τη δήλω­ση Στα­σι­νού για τον αιγια­λό: «η κυβέρ­νη­ση μας γυρί­ζει 30 χρό­νια πίσω, οφεί­λει να απο­σύ­ρει τις διατάξεις»

Καθώς το αρμό­διο Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών και η Βου­λή των Ελλή­νων δεν έκρι­ναν σκό­πι­μο να καλέ­σουν τον επί­ση­μο τεχνι­κό σύμ­βου­λο της Πολι­τεί­ας στην ακρό­α­ση φορέ­ων για το νομο­σχέ­διο που περι­λαμ­βά­νει τις δια­τά­ξεις για τον αιγια­λό – και ούτε συζή­τη­σαν ουδέ­πο­τε με το ΤΕΕ τις δια­τά­ξεις αυτές -, ο Πρό­ε­δρος του ΤΕΕ Γιώρ­γος Στα­σι­νός έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση, προ­κει­μέ­νου η κοι­νή γνώ­μη να έχει πλη­ρέ­στε­ρη ενημέρωση:

 • «Με τις δια­τά­ξεις του σχε­δί­ου νόμου για τον αιγια­λό γυρί­ζου­με 30 χρό­νια πίσω. Η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να δημιουρ­γή­σει ένα σύστη­μα με φακέ­λους και χαρ­τιά, επι­τρο­πές, συμ­βού­λια και όλα τα βήμα­τα σε δια­δι­κα­σί­ες έγχαρ­τες, χωρίς δια­φά­νεια, χωρίς στα­τι­στι­κά στοι­χεία, χωρίς γεω­γρα­φι­κό εντο­πι­σμό και εντέ­λει χωρίς λογο­δο­σία και έλεγ­χο. Το νομο­σχέ­διο δεν έχει καμία σύν­δε­ση και καμία ανα­φο­ρά στην ηλε­κτρο­νι­κή δια­δι­κα­σία κατα­γρα­φής και ελέγ­χου που προ­βλέ­πε­ται για όλες τις υπό­λοι­πες περι­πτώ­σεις αυθαι­ρέ­των. Μέχρι σήμε­ρα έχει απο­δει­χτεί ότι τα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα κατα­γρα­φής των αυθαι­ρέ­των μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν τα φαι­νό­με­να αυθαί­ρε­της δόμησης. 
 • Αυτό που δεν έχει κατα­λά­βει το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών είναι ότι η δήλω­ση αυθαι­ρέ­των κατα­γρά­φει, με ακρί­βεια, με γεω­γρα­φι­κό εντο­πι­σμό σε ψηφια­κό χάρ­τη, και τεχνι­κή αρτιό­τη­τα, με σχέ­δια και δήλω­ση μηχα­νι­κού, επα­κρι­βώς την αυθαι­ρε­σία και υπο­λο­γί­ζει την περι­βαλ­λο­ντι­κή επι­βά­ρυν­ση. Και προ­βλέ­πει τα πρό­στι­μα να κατευ­θύ­νο­νται στο Πρά­σι­νο Ταμείο, για τη μεί­ω­ση της περι­βαλ­λο­ντι­κής βλά­βης. Αυτά προ­βλέ­πουν όλοι οι νόμοι αυθαι­ρέ­των. Αυτός είναι ο βασι­κός λόγος που ο νόμος 4178/2013 κρί­θη­κε συνταγ­μα­τι­κός, ο μόνος μετά τον νόμο του αεί­μνη­στου Αντώ­νη Τρίτση.
 • Και επι­πλέ­ον δύνα­ται μέσω ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας να γίνε­ται εύκο­λα, γρή­γο­ρα, και με ακρί­βεια, ο έλεγ­χος των αυθαι­ρέ­των που δηλώ­θη­καν, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει ο αρμό­διος Υπουρ­γός Γιώρ­γος Στα­θά­κης, ο δειγ­μα­το­λη­πτι­κός έλεγ­χος του 5% των δηλώ­σε­ων αυθαι­ρέ­των των νόμων 4178/2013 και 4495/2017 από ελεγ­κτές δόμη­σης και το ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα καταγ­γε­λιών για την αυθαί­ρε­τη δόμη­ση θα είναι σύντο­μα δια­θέ­σι­μος στη δημό­σια διοίκηση.
 • Τίπο­τε από αυτά δεν υπάρ­χει στο νομο­σχέ­διο για τον αιγια­λό. Θυμί­ζω τις δηλώ­σεις του Γιώρ­γου Στα­θά­κη: «Από αρχές του 2019 οτι­δή­πο­τε αφο­ρά ένα αυθαί­ρε­το κτί­σμα ή μια αυθαί­ρε­τη παρά­βα­ση, από την αρχι­κή πρά­ξη δια­πί­στω­σης μέχρι όλη τη δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θεί η πορεία ενός αυθαί­ρε­του κτί­σμα­τος θα απο­τυ­πώ­νε­ται ηλε­κτρο­νι­κά και θα ακο­λου­θεί την οδό δια­φά­νειας» . Και ότι «από αρχές του 2019 ακρι­βώς η ίδια ηλε­κτρο­νι­κή δια­δι­κα­σία κατα­γρα­φής και ελέγ­χου θα ακο­λου­θεί­ται και στην αυθαί­ρε­τη δόμη­ση. Όλα θα είναι ηλε­κτρο­νι­κά και διά­φα­να και ο καθέ­νας θα ξέρει ποιος έχει κάνει τη δου­λειά του και ποιος όχι».
 • Θέλω να είμαι σαφής: Αν δεν προ­βλε­φθεί η σύν­δε­ση των δια­δι­κα­σιών που προ­βλέ­πο­νται στο νόμο με την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή και δια­δι­κα­σία του Ν.4495/2017, τότε, για το πιο ευαί­σθη­το κομ­μά­τι από περι­βαλ­λο­ντι­κής από­ψε­ως της αυθαί­ρε­της δόμη­σης δεν θα έχου­με ποτέ εικό­να και έλεγ­χο των δια­δι­κα­σιών. Εφι­στού­με την προ­σο­χή τόσο στις περι­πτώ­σεις εξαι­ρέ­σε­ων, ειδι­κών ρυθ­μί­σε­ων και ανα­στο­λών κυρώ­σε­ων όσο και στα θέμα­τα χάρα­ξης και ορι­σμού αιγια­λού και παρα­λί­ας, που προ­βλη­μα­τί­ζουν για το εάν και κατά πόσο εξυ­πη­ρε­τούν το δημό­σιο συμ­φέ­ρον, το οποίο οφεί­λει να προ­α­σπί­ζει η κυβέρ­νη­ση και απο­τε­λεί βασι­κό στοι­χείο της συνταγ­μα­τι­κό­τη­τας ενός νόμου. Και θυμί­ζου­με και μια κοροϊ­δία της κυβέρ­νη­σης απέ­να­ντι στον τεχνι­κό κόσμο και στη Βου­λή των Ελλή­νων: όταν έφε­ρε σχε­τι­κές δια­τά­ξεις πριν λίγους μήνες στη Βου­λή, και ανα­γκά­στη­κε να τις απο­σύ­ρει λόγω των αντι­δρά­σε­ων, υπο­σχέ­θη­κε ότι στην αρμό­δια Επι­τρο­πή που εγκρί­νει τα έργα που γίνο­νται στον αιγια­λό θα συμ­με­τεί­χε και εκπρό­σω­πος του ΤΕΕ, όπως μέχρι σήμερα.
 • Η κυβέρ­νη­ση «ξέχα­σε» και πάλι τη δέσμευ­σή της. Θα κρί­νουν λοι­πόν αν τα έργα είναι κατάλ­λη­λα, οι εξαρ­τώ­με­νοι από τους Υπουρ­γούς υπη­ρε­σια­κοί, χωρίς καμία ανε­ξάρ­τη­τη τεχνι­κή γνώ­μη για τη ασφά­λεια, την ανα­γκαιό­τη­τα και την κρι­σι­μό­τη­τα των έργων στον αιγια­λό. Ούτε φυσι­κά προ­βλέ­πουν συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­που του ΤΕΕ στην αρμό­δια για την χάρα­ξη του αιγια­λού δευ­τε­ρο­βάθ­μια, υπο­βαθ­μι­σμέ­νη, επι­τρο­πή που συγκρο­τούν. Το ότι όλα τα ανω­τέ­ρω τα σχε­διά­ζουν και τα υλο­ποιούν μηχα­νι­κοί είναι αδιά­φο­ρο για τους μαν­δα­ρί­νους του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών. Έτσι όπως μόνο του, χωρίς συζή­τη­ση με τον τεχνι­κό κόσμο, δημιούρ­γη­σε αυτό το νομο­σχέ­διο το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών το μόνο που θα πετύ­χει είναι να βλά­ψει το περι­βάλ­λον, την οικο­νο­μία, την κοι­νω­νία και την πατρί­δα. Οφεί­λει να το αποσύρει.

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο