Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε υψηλά επίπεδα θάνατοι και διασωληνωμένοι — Σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα τα περισσότερα κρούσματα

Σε 1.712 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ. Κατε­γρά­φη­σαν 27 θάνα­τοι, με τον συνο­λι­κό αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 15.375. Παράλ­λη­λα, σε 357 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 192 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑8.57%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 200 ασθενείς.

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 147.318 τεστ (PCR και rapid), με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 1,16% (1,44% χθες).

Ο «χάρτης» της πανδημίας

Η πλειο­νό­τη­τα των κρου­σμά­των (332) εντο­πί­ζο­νται στην Αττι­κή. 265 κρού­σμα­τα κατα­γρά­φο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και 126 στη Λάρισα.

Οι νέες λοι­μώ­ξεις στο Λεκα­νο­πέ­διο, προ­έρ­χο­νται ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα ως ακολούθως:

–36 από την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (55 χθες).
–64 από τον Βόρειο Τομέα Αθή­νας (81 χθες).
–14 από τη Δυτι­κή Αττι­κή (38 χθες).
–32 από τον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας (77 χθες).
–90 από τον Κεντρι­κό Τομέα Αθή­νας (168 χθες).
–37 από τον Νότιο Τομέα Αθή­νας (57 χθες).
–54 από τον Πει­ραιά (55 χθες).
‑5 από τις Νήσους Αργο­σα­ρω­νι­κού (8 χθες).

krosmata 17 10 2021

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο