Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 6 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 6 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1682 Η βασι­λι­κή αυλή της Γαλ­λί­ας μετα­φέ­ρε­ται στις Βερ­σα­λί­ες. Ο Λου­δο­βί­κος ΙΔ’, εγκα­θί­στα­ται στα ανά­κτο­ρα των Βερσαλλιών.

1758 Γεν­νή­θη­κε ο δικη­γό­ρος, Μαξι­μι­λια­νός Ροβε­σπιέ­ρος, από τις ηγε­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες της γαλ­λι­κής επανάστασης

roviesperos

1799 Δημο­σιεύ­ε­ται κοι­νή δια­κή­ρυ­ξη του Ρώσου ναυάρ­χου Ουσά­κοφ και του Τούρ­κου ομο­λό­γου του Καδήρ Μπέη. Με αυτή ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι τα Ιόνια Νησιά θα απο­τε­λέ­σουν ενιαίο και ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος, με πρω­τεύ­ου­σα την Κέρ­κυ­ρα, που θα διοι­κεί­ται από εκλεγ­μέ­νη 14μελή Γερου­σία (στις εκλο­γές θα μετεί­χαν οι αρι­στο­κρά­τες και υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις οι αστοί). Με τη Σύμ­βα­ση τής Κων­στα­ντι­νού­πο­λης (21 Μαρ­τί­ου 1800) πού υπέ­γρα­ψαν η Ρωσία, η Τουρ­κία και η Μεγά­λη Βρε­τα­νία, τα Ιόνια Νησιά ανα­γνω­ρί­ζο­νταν σαν ενιαίο αυτό­νο­μο κρά­τος φόρου υπο­τε­λές στο Σουλτάνο.

1825 Το Νεό­κα­στρο (Πύλος) παρα­δί­δε­ται στον Ιμπρα­ήμ, ο οποί­ος γίνε­ται κυρί­αρ­χος της Μεσσηνίας.

1856 Γεν­νή­θη­κε ο Ζίγκ­μουντ Φρόιντ, γερ­μα­νο­ε­βραί­ος ψυχί­α­τρος και ιδρυ­τής της ψυχανάλυσης

1889 Ανοί­γει για το κοι­νό στο Παρί­σι ο Πύρ­γος του Άιφελ.

1912 Στη Βρε­τα­νία, η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των απορ­ρί­πτει με 266 ψήφους κατά και 219 υπέρ το αίτη­μα για χορή­γη­ση του δικαιώ­μα­τος ψήφου στις γυναίκες.

1913 Πεθαί­νει ο Αλέ­ξαν­δρος Σχι­νάς, που στις 5 Μαρ­τί­ου 1913 δολο­φό­νη­σε τον βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Στις 6 Μαΐ­ου, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη εκδο­χή, αυτο­κτό­νη­σε, πηδώ­ντας από το παρά­θυ­ρο του τμή­μα­τος της χωρο­φυ­λα­κής, όπου κρα­τού­νταν. Ο ιστο­ρι­κός Γ. Κορ­δά­τος, επι­κα­λού­με­νος συνο­μι­λία που είχε με τον ίδιο τον πρω­το­δί­κη της υπό­θε­σης Β. Καντα­ρέ, ανα­φέ­ρει γύρω από τα αίτια της δολο­φο­νί­ας: «(Ο Β. Καντα­ρές) Είπε ότι στην αρχή, παρ’ όλο το ξύλο που έφα­γε ο Σχι­νάς (σ.σ.: από τους αστυ­νο­μι­κούς), δεν έβγα­λε τσι­μου­διά, αλλά μια-δυο μέρες ύστε­ρα, άρχι­σε να κάνει διά­φο­ρους υπαι­νιγ­μούς. Ενο­χο­ποιού­σε πρά­χτο­ρες Γερ­μα­νούς και μάλι­στα τον Γερ­μα­νό πρε­σβευ­τή. Αλλά δεν προ­χω­ρού­σε, αν και έλε­γε πως υπάρ­χουν και άλλα πιο σπου­δαία, πιο τρα­νά και πιο υψη­λά πρό­σω­πα. […] Ο Σχι­νάς δεν ήταν μανια­κός κι ανι­σόρ­ρο­πος. Ίσα-ίσα τα είχε τετρα­κό­σια και, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, έκα­νε ταξί­δια στην Γερ­μα­νία και την Αυστρία. Η δολο­φο­νία οργα­νώ­θη­κε στο Βερο­λί­νο ή στη Βιέν­νη» («Ιστο­ρία της Νεό­τε­ρης Ελλά­δας», 5ος τόμος, σελ. 314). Σύμ­φω­να με τον Γ. Κορ­δά­το, λοι­πόν, η δολο­φο­νία είχε να κάνει με τους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς Βρε­τα­νί­ας — Γερ­μα­νί­ας ενό­ψει του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Ο Γεώρ­γιος πρό­σκει­το στον Βρε­τα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό, σε αντί­θε­ση με τον γιο του Κων­στα­ντί­νο Α’ (που τον δια­δέ­χτη­κε), που πρό­σκει­το στο Γερμανικό.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, Όρσον Ουέλς

1926 Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας γνω­στο­ποιεί ότι στο εξής θα χορη­γού­νται δάνεια και στις γυναίκες.

1937 Το γερ­μα­νι­κό Ζέπε­λιν «Χίντε­μπουργκ» πιά­νει φωτιά και κατα­στρέ­φε­ται αμέ­σως, κατά τη δια­δι­κα­σία προ­σγεί­ω­σής του στο Νιου Τζέρ­σι. 36 από τους 95 επι­βαί­νο­ντες σκοτώνονται.

1940 Ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζον Στάιν­μπεκ τιμά­ται με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το περί­φη­μο μυθι­στό­ρη­μά του «Τα Στα­φύ­λια της Οργής».

stainbeg

1950 Ο Πλα­στή­ρας εξαγ­γέλ­λει το κλεί­σι­μο της Μακρο­νή­σου. Η λει­τουρ­γία όμως αυτού του τόπου εξο­ρί­ας και μαρ­τυ­ρί­ου θα συνε­χι­στεί έως το 1954.

1952 πέθα­νε η Μαρία Μοντε­σό­ρι, Ιτα­λί­δα για­τρός και παι­δα­γω­γός, εμπνεύ­στρια της παι­δα­γω­γι­κής μεθό­δου, που φέρει το όνο­μά της

1974 Ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Βίλι Μπραντ παραι­τεί­ται μετά από την απο­κά­λυ­ψη ότι ο υπεύ­θυ­νος του πολι­τι­κού του γρα­φεί­ου Γκί­ντερ Γκι­γιόμ διε­νερ­γού­σε κατα­σκο­πία υπέρ της Λ.Δ. Γερμανίας.

1976 Κατα­στρε­πτι­κός σει­σμός 6,4 της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την περιο­χή Φριού­λι της Ιτα­λί­ας, με απο­τέ­λε­σμα 989 νεκρούς, 2.400 τραυ­μα­τί­ες και 157.000 άστεγους.

1980 Ο Νίκος Γκά­λης κάνει το ντε­μπού­το του στην Εθνι­κή Ελλά­δας, στον αγώ­να ενα­ντί­ον της Σου­η­δί­ας (71–79) στο Βεβέ της Ελβε­τί­ας για το Προ­ο­λυ­μπια­κό Τουρνουά.

1992 Πέθα­νε η Γερ­μα­νί­δα ηθο­ποιός Μάρ­λεν Ντί­ντριχ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Μαρί­ας Μαγδα­λη­νής Φον Λος («Γαλά­ζιος Άγγελος»).

1994 Η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ Β’ της Αγγλί­ας και ο γάλ­λος Πρό­ε­δρος, Φραν­σουά Μιτε­ράν, εγκαι­νιά­ζουν τη σήραγ­γα Chunnel, το υπό­γειο τού­νελ κάτω από τη θάλασ­σα της Μάγ­χης, που ενώ­νει τη Γαλ­λία με τη Βρετανία.

2001 Ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ γίνε­ται ο πρώ­τος προ­κα­θή­με­νος της Ρωμαιο­κα­θο­λι­κής Εκκλη­σί­ας, που επι­σκέ­πτε­ται μου­σουλ­μα­νι­κό τέμε­νος, στη Δαμασκό.

2007 O Πανα­θη­ναϊ­κός ανα­δει­κνύ­ε­ται πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στο μπά­σκετ για τέταρ­τη φορά στην ιστο­ρία του. Στον τελι­κό του φάι­ναλ-φορ που έγι­νε στο ΟΑΚΑ της Αθή­νας επι­κρά­τη­σε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93–91.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο