Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4.500 λογαριασμοί Twitter στην υπηρεσία νομιμοποίησης του πραξικοπήματος στη Βολιβία

Η Menta Comunicación (@menta_arg) | Twitter ανί­χνευ­σε χιλιά­δες νέους λογα­ρια­σμούς ‑μαϊ­μού, χωρίς «ακο­λού­θους - followers», που προ­σπα­θού­σαν να τοπο­θε­τή­σουν την ετι­κέ­τα #BoliviaNoHayGolpe.

Αυτό συνέ­βη σε χρό­νο dt, αμέ­σως μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βολι­βία κατά της κυβέρ­νη­σης του Evo Morales, δημιουρ­γή­θη­καν περισ­σό­τε­ροι από 4.500 λογα­ρια­σμοί Twitter, με την παρα­πά­νω ετι­κέ­τα #στη_Βολιβία_δεν_έγινε_πραξικόπημα.

Αυτό απο­κα­λύ­φθη­κε από τον Luciano Galup, ειδι­κός πολι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας και διευ­θυ­ντής της συμ­βου­λευ­τι­κής υπη­ρε­σί­ας Menta Comunicación, από την Αργεντινή.

«Εντο­πί­στη­κε μια σαφής συντο­νι­σμέ­νη και ακα­ριαία δρά­ση για να ανοι­χτούν λογα­ρια­σμοί για να δημιουρ­γη­θούν εντυ­πώ­σεις προς αυτή την κατεύ­θυν­ση» (ΣΣ |> δηλ. πως δεν πρό­κει­ται για πρα­ξι­κό­πη­μα και «δεν τρέ­χει τίπο­τα»), εξή­γη­σε ο Galup ανα­φε­ρό­με­νος στην ετι­κέ­τα με την οποία προ­σπα­θού­σαν  να νομι­μο­ποι­ή­σουν την ανά­λη­ψη εξου­σί­ας από την Τζα­νίν Ανιές ως «προ­έ­δρου της Βολιβίας»

Σύμ­φω­να με την εξή­γη­ση του ειδι­κού, 3.612 λογα­ρια­σμοί συμ­με­τεί­χαν στο Twitter με την ετι­κέ­τα «#BoliviaNoHayGolpe», με μηδέν ή έναν ακό­λου­θο, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι «4.492 λογα­ρια­σμοί δημιουρ­γή­θη­καν σε δύο ημέ­ρες, για να «συμ­με­τά­σχουν» στις μέσω ΜΚΔ συνο­μι­λί­ες σχε­τι­κά με την πολι­τι­κή κατά­στα­ση της χώρας της Νότιας Αμε­ρι­κής, μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της δεξιάς»

Βέβαια δια­πι­στώ­νει πως «Αυτά τα είδη συντο­νι­σμέ­νων ενερ­γειών δεν έχουν μεγά­λη επί­πτω­ση στην εδώ πολι­τι­κή σκα­κιέ­ρα»

Αυτή η δια­μόρ­φω­ση άπο­ψης και «τάσης» (ΣΣ |>  and hashtags) «δεν επη­ρε­ά­ζει τόσο πολύ τους ανθρώ­πους με τις εμπει­ρί­ες και τα πολι­τι­κά ήθη στις συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές, αλλά σίγου­ρα μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν ως μαύ­ρη προ­πα­γάν­δα σε παγκό­σμιο επί­πε­δο» (ΣΣ |> βοη­θώ­ντας το θέμα να “τρε­ντά­ρει”, δηλα­δή να είναι μετα­ξύ αυτών που συζη­τιού­νται περισσότερο).

Και συνέ­χι­σε με την άπο­ψη πως «οι δικτα­το­ρί­ες και τα πρα­ξι­κο­πή­μα­τα πρέ­πει να νομι­μο­ποι­η­θούν πρώ­τα από κρά­τη, επει­δή μπο­ρούν να οδη­γή­σουν και σε κυρώ­σεις και ακρι­βώς γι ‘αυτό τώρα “παί­ζουν” με τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα.

Απέ­να­ντι σ’ αυτές τις προ­σπά­θειες της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης, εμφα­νί­στη­καν και με πολ­λές άλλες «οργα­νι­κές» ετι­κέ­τες με μεγα­λύ­τε­ρο αντί­κτυ­πο, όπως η #RespaldoTotalAEvo |> #Όλοι_μαζί_στηρίζουμε_Evo και η #GolpeDeEstadoBolivia |> #Πραξικόπημα_στη_Βολιβία


<|- [ πηγή ] -|>

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο