Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-«ΟΔΗΓΗΤΗ» στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Άνοιξε τις πύλες της η «κόκκινη πολιτεία» — «Κατακλυσμός» από την 1η μέρα

Άνοι­ξε τις πύλες του το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου» στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη με την πρώ­τη ημέ­ρα των εκδη­λώ­σε­ων να είναι αφιε­ρω­μέ­νες στη μνή­μη του μεγά­λου ηθο­ποιού, σκη­νο­θέ­τη και συντρό­φου Κώστα Καζάκου.
Η διε­ξα­γω­γή του Φεστι­βάλ συν­δυά­ζε­ται με τη διεκ­δί­κη­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μαζί με τον λαό της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, ώστε ο χώρος να αξιο­ποι­η­θεί για τις λαϊ­κές — εργα­τι­κές οικο­γέ­νειες και τα παι­διά τους ως πνεύ­μο­νας πρα­σί­νου και ανα­ψυ­χής.
Αντί­στοι­χο παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Παύ­λου Μελά», στο οποίο για περισ­σό­τε­ρα από 10 χρό­νια πραγ­μα­το­ποιού­νταν το Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», το οποίο ανέ­δει­ξε τον ιστο­ρι­κό χώρο του πρώ­ην στρα­το­πέ­δου και συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά στην αξιο­ποί­η­σή του.

Η κεντρι­κή έκθε­ση του Φεστι­βάλ με τίτλο «100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή,  από τις στά­χτες τον ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και εγκλη­μά­των στην ελπί­δα της κοι­νής πάλης των λαών» έχει ως στό­χο να δώσει απα­ντή­σεις σε ερω­τή­μα­τα που προ­κύ­πτουν ειδι­κά τους τελευ­ταί­ους μήνες με το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον έχει και η εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο «Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από τη βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας», με ομι­λή­τρια την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρασκευή.

Στο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νο­νται αφιε­ρώ­μα­τα σε μεγά­λους Έλλη­νες συν­θέ­τες, τρα­γου­δο­ποιούς και τρα­γου­δι­στές, στον Θάνο Μικρού­τσι­κο, στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στον Μάνο Λοΐ­ζο, στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου, στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο, αλλά και συναυ­λί­ες με τους Βασί­λη Παπα­κω­στα­ντί­νου, Μίλ­το Πασχα­λί­δη, Μελί­να Κανά, Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη, Βαγ­γέ­λη Κορα­κά­κη κ.ά. Επί­σης, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα, με αφορ­μή τα εκα­τό χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, με τον Βασί­λη Κασούρα.

Φέτος για πρώ­τη φορά, στο Φεστι­βάλ της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα υπάρ­χει μια νέα, 4η Σκη­νή, η Μαθητική.

Ανα­λυ­τι­κά, το πρό­γραμ­μα της Πέμ­πτης έχει ως εξής:

KENΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.15 Αφιέ­ρω­μα στον Θάνο Μικρού­τσι­κο με τον Γιώρ­γο Αετό­που­λο και τον Κώστα Καρμπά

22.30 Συναυ­λία με τον Βασί­λη Παπακωνσταντίνου

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 Αφιέ­ρω­μα στη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή με τον Βασί­λη Κασούρα

22.30 Γλέ­ντι με τον Βαγ­γέ­λη Κορακάκη

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.00 Workshop επί­δει­ξης πρώ­των βοηθειών

20.00 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Το μαντή­λι με τα τρια­ντά­φυλ­λα», βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο της Α. Μητσιάλη

20.45 Συναυ­λί­ες με τους: Μαθη­τι­κό Συγκρό­τη­μα από το Μου­σι­κό Σχο­λείο Θεσ­σα­λο­νί­κης, «Rast Maqam», «Never Mind»

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

Συναυ­λί­ες με τους: «Σε+ Με πατιρ­ντι», «Λόγος απει­λή» — LOBO — «Tiny jackal», Ιου­λία Καραπατάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

20.00 Συζή­τη­ση με τίτλο «Συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να μπουν στο προ­σκή­νιο οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας». Συμ­με­τέ­χουν: Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να» και της ΠΟΕΕΠ, Ηλί­ας Νεο­χω­ρί­της, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «e‑food», Νίκος Τζα­νε­τής, γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μεταλ­λεί­ων και Λατο­μεί­ων Βορεί­ου Ελλά­δος (ΣΕΜΛΑ). Ακό­μα ένας εκλεγ­μέ­νος συν­δι­κα­λι­στής του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ (λιμά­νι COSCO) και ο Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ.

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Επί­δει­ξη ξιφασκίας

ΣΤΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Συζή­τη­ση με φοι­τή­τριες με θέμα «Γίνε εσύ η πρω­τα­γω­νί­στρια της ζωής σου».

ΓΩΝΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ»

Επί­δει­ξη σύγ­χρο­νου χορού

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

  • Παι­χνί­δι «Ενα ΦΙΔΑΚΙ συνα­ντά τον εργα­ζό­με­νο άνθρωπο»
  • Εργα­στή­ρι εικα­στι­κών: «Τα πρό­σω­πα του Πικάσο»
  • Αθλο­παι­διές, ομα­δι­κά και ψυχα­γω­γι­κά παιχνίδια
  • Ανα­κα­λύ­πτο­ντας τον κόσμο μέσα από τα πειράματα
  • Σεμι­νά­ριο σύγ­χρο­νου χορού

Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης και ιδιαί­τε­ρα η νεο­λαία, μαθη­τές, φοι­τη­τές, νέοι εργα­ζό­με­νοι και νέα ζευ­γά­ρια έχουν αρχί­σει από νωρίς χτες το από­γευ­μα να εξε­ρευ­νούν τη «κόκ­κι­νη πολι­τεία» που στή­θη­κε στο «Καρα­τά­σιου» και να επι­σκέ­πτο­νται τα στέ­κια, τις γωνιές και τις εκθέ­σεις του Φεστιβάλ.

Το σύν­θη­μα του Φεστι­βάλ, «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό” (Ν. Μπε­λο­γιάν­νης) — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να» εκπέ­μπει δυνα­τά από τη καρ­διά της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, και θα συνε­χί­σει σήμε­ρα Παρα­σκευή, ενώ οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ θα κορυ­φω­θούν το Σάβ­βα­το 17 Σεπτέμ­βρη, με την πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Νωρίς — νωρίς ξεκί­νη­σαν οι εκδη­λώ­σεις – συζη­τή­σεις στα στέ­κια Νέων Εργα­ζο­μέ­νων και Γυναι­κών. Παράλ­λη­λα, μεγά­λη προ­σέ­λευ­ση σημειώ­θη­κε το στέ­κι Αθλη­τι­σμού – Κατά των Ναρ­κω­τι­κών, το στέ­κι των μαθη­τών που φέτος δια­θέ­τει τη δική του σκη­νή ενώ το ενδια­φέ­ρον μαγνη­τί­ζει η κεντρι­κή έκθε­ση του Φεστι­βάλ, αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

«Κατακλυσμός» την 1η μέρα στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης

Κοσμο­πλημ­μύ­ρα από την πρώ­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη,  στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου το χώρο γεμά­το από χιλιά­δες νέους αλλά και ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας που έδω­σαν το παρόν στο καθιε­ρω­μέ­νο ραντε­βού με το ΚΚΕ και τη Νεο­λαία του την ΚΝΕ. Στο μεγά­λο αντά­μω­μα με την πολι­τι­κή του πρό­τα­ση αλλά και την πολι­τι­στι­κή του διά­στα­ση, που φέτος εξε­λίσ­σε­ται σε χώρο με πολύ μεγα­λύ­τε­ρη έκτα­ση από πέρ­σι και φιλο­ξε­νεί 4 σκη­νές με πλού­σιο πρόγραμμα.

Ενδει­κτι­κή της ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χί­ας που προ­οιω­νί­ζε­ται για τις τρι­ή­με­ρες εκδη­λώ­σεις, ήταν η εικό­να της κεντρι­κής σκη­νής όπου κυριο­λε­κτι­κά επι­κρα­τού­σε το αδιαχώρητο.

 

Συγκι­νη­τι­κές ήταν οι στιγ­μές που ανά­με­σα στο πρό­γραμ­μα της κεντρι­κής σκη­νής, παρεμ­βά­λο­νταν ηχη­τι­κά ντο­κου­μέ­ντα από απο­σπά­σμα­τα συνέ­ντευ­ξής του Κώστα Καζά­κου για τα 40χρονα του Φεστι­βάλ ΚΝΕ – Οδη­γη­τή, από απαγ­γε­λία του Επι­τά­φιου του Γιάν­νη Ρίτσου στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τις 9 Μάη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και από δήλω­ση στή­ρι­ξης στο ΚΚΕ, στις πρη­γού­με­νες εκλογές.

Στο εργα­τι­κό στέ­κι, έγι­νε συζή­τη­ση με τίτλο «Συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να μπουν στο προ­σκή­νιο οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας». Συμ­με­τεί­χαν: Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να» και της ΠΟΕΕΠ, Ηλί­ας Νεο­χω­ρί­της, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «e‑food», Νίκος Τζα­νε­τής, γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μεταλ­λεί­ων και Λατο­μεί­ων Βορεί­ου Ελλά­δος (ΣΕΜΛΑ). Ακό­μα ένας εκλεγ­μέ­νος συν­δι­κα­λι­στής του Σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ (λιμά­νι COSCO) και ο Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ.

Στο στέ­κι Γυναι­κών το ενδια­φέ­ρον μονο­πώ­λη­σε η συζή­τη­ση με φοι­τή­τριες με θέμα «Γίνε εσύ η πρω­τα­γω­νί­στρια της ζωής σου».

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στην κεντρική σκηνή με πλήθος κόσμου

Divider line

divider

Πολύτιμη πείρα από τις μεγάλες εργατικές κατακτήσεις στο Στέκι Νέων Εργαζομένων

Στο στέ­κι των νέων εργα­ζο­μέ­νων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο επί­κε­ντρο βρέ­θη­κε η συζή­τη­ση με τίτλο «Συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να μπουν στο προ­σκή­νιο οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας».

Στη συζή­τη­ση συμ­με­τεί­χαν ο Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να», ο οποί­ος μίλη­σε για τον ηρω­ι­κό απερ­για­κό αγώ­να που δίνουν για δεύ­τε­ρο μήνα οι εργα­ζό­με­νοι της επι­χεί­ρη­σης κόντρα στο μπλοκ εργο­δο­σί­ας κυβέρ­νη­σης και μηχα­νι­σμών κατα­στο­λής, ο Νίκος Τζα­νε­τής, Γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Μεταλ­λεί­ων και Λατο­μεί­ων Β. Ελλά­δας (ΣΕΜΛΑ) που ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα του αγώ­να των μεταλ­λω­ρύ­χων και στο νέο μέτω­πο που άνοι­ξε με την από­λυ­ση 92 εργα­ζο­μέ­νων από το μεταλ­λείο της Ελλη­νι­κός Χρυ­σός στην Ολυ­μπιά­δα Χαλ­κι­δι­κής, ο Αντώ­νης Κανα­βά­ρης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ που ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της E‑FOOD και η Νεκτα­ρία Παπα­δού­λη, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Λογι­στών Θεσ­σα­λο­νί­κης, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, που παρου­σί­α­σε την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, την μόνη ελπι­δο­φό­ρα για να έρθουν στο προ­σκή­νιο και να ικα­νο­ποι­η­θούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες των εργαζομένων.

Στο χώρο λει­τουρ­γεί έκθε­ση με τίτλο «με το ΚΚΕ ασπί­δα για το σήμε­ρα ελπί­δα για το αύριο». Μέσα από αυτήν παρου­σιά­ζο­νται ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία και η εμπλο­κή της χώρας μας, οι επι­πτώ­σεις στο λαό, ανα­δει­κνύ­ε­ται ότι για τη συμ­με­το­χή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές ανά­γκες δαπα­νώ­νται πολ­λά δις ευρώ ενώ την ίδια ώρα μειώ­νο­νται οι δαπά­νες για τα νοσο­κο­μεία και την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, η χρη­μα­το­δό­τη­ση στους Οργα­νι­σμούς Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, τα επι­δό­μα­τα για τους ανέρ­γους, δεν δίνο­νται χρή­μα­τα για αντι­σει­σμι­κά, αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­πυ­ρι­κά έργα, για σχο­λι­κές υπο­δο­μές κ.ά., έργα ανα­γκαία για τη ζωή των εργα­τι­κών λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Φωτί­ζε­ται πως η ακρί­βεια που τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα συν­δέ­ε­ται με την αύξη­ση των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων… Ότι

Όλες οι ανάγκες του λαού έρχονται πάντα πίσω από την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Τεκ­μη­ριώ­νε­ται το πώς με συνέ­πεια και συνέ­χεια όλες οι κυβερ­νή­σεις παίρ­νουν που τσα­κί­ζουν τον λαό, υπη­ρε­τώ­ντας το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και τους νόμους του.

Αλλά και ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη έχει ως προ­ϋ­πό­θε­ση την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης, μέσα από παρα­δείγ­μα­τα «εμβλη­μα­τι­κών» επεν­δύ­σε­ων όπως της COSCO, του του­ρι­στι­κού «θαύ­μα­τος», αλλά και του Τεχνο­λο­γι­κού hub στην Θεσσαλονίκη.

Παράλ­λη­λα, προ­βάλ­λε­ται το παρά­δειγ­μα των νικη­φό­ρων αγώ­νων της e- FOOD, της COSCO, της ΛΑΡΚΟ, των Οικο­δό­μων, που δεί­χνουν το δρό­μο που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν οι εργα­ζό­με­νοι, της οργά­νω­σης και του αγώ­να. Ξεχω­ρι­στά προ­βάλ­λε­ται η διέ­ξο­δος που προ­τεί­νει το ΚΚΕ, η εργα­τι­κή λαϊ­κή εξου­σία, η μόνη που µπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Και το κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης και ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ παντού, στους τόπους δου­λειάς, στους αγώ­νες και τις εκλο­γές, παντού, για να δυνα­μώ­σει η µόνη διέ­ξο­δο υπέρ του λαού, που είναι το σύγ­χρο­νο και το ανα­γκαίο για τον 21ο αιώνα.

Στο στέ­κι των νέων εργα­ζο­μέ­νων, φιλο­ξε­νεί­ται και η γωνιά των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να», όπου οι επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ενη­με­ρω­θούν για τον αγώ­να τους, να εκφρά­σουν και έμπρα­κτα την στή­ρι­ξη στον αγώ­να τους, ενι­σχύ­ο­ντάς τους και οικονομικά.

Σήμε­ρα Παρα­σκευή, στο χώρο του στε­κιού, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συζή­τη­ση στη γωνιά της μαθη­τεί­ας — κατάρ­τι­σης, με θέμα «οδη­γός επι­βί­ω­σης σπου­δα­στή ΙΕΚ».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου αδιαχώρητο στην κεντρική σκηνή

Με τον «Τρί­το Παγκό­σμιο» ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου,  ανέ­βη­κε κεντρι­κή σκη­νή της κόκ­κι­νης πολι­τεί­ας στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου», ξεση­κώ­νο­ντας τον κόσμο που έχει κατα­κλύ­σει την σκηνή.

Στο φοι­τη­τι­κό Στέ­κι, συναυ­λί­ες με τους: «Σε+ Με πατιρ­ντι», «Λόγος απει­λή» — LOBO — «Tiny jackal», Ιου­λία Καραπατάκη.

Στη Μαθη­τι­κή σκηνή τα μέλη και οι φίλοι των μαθη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων της ΚΝΕ, από­λαυ­σαν χορευ­τι­κές επι­δεί­ξεις από την ομά­δα μελέ­της και διά­δο­σης του Μικρα­σια­τι­κού πολι­τι­σμού «Ανα­το­λής Ίχνη», συμ­με­τεί­χαν σε Workshop επί­δει­ξης πρώ­των βοη­θειών από για­τρό και δια­σκέ­δα­σαν με τους «Rast Maqam» επί σκηνής.Στη διάρ­κεια της βρα­διάς περι­η­γή­θη­καν στη δια­δρα­στι­κή έκθε­ση με τίτλο

«Με τη δύνα­μη της γνώ­σης μπο­ρού­με να γνω­ρί­σου­με τον κόσμο με την δύνα­μη της οργά­νω­σης μπο­ρού­με να τον αλλά­ξου­με», που εξε­λίσ­σο­νταν με ένα μεγά­λο τρισ­διά­στα­το βιβλίο, μια δια­δρα­στι­κή οθό­νη και τρί­λι­ζα με φωτο­γρα­φί­ες, συν­θή­μα­τα και στιγ­μιό­τυ­πα από δρά­σεις και γεγο­νό­τα του τελευ­ταί­ου 1,5 χρό­νου όπως οι μαθη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, δρά­σεις και παρεμ­βά­σεις των μαθη­τών με αφορ­μή τη δολο­φο­νία του νεα­ρού Αλκη, κλπ.

Στον Παι­δό­το­πο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το παι­χνί­δι «Ένα Φιδά­κι συνα­ντά τον εργα­ζό­με­νο άνθρω­πο», το εργα­στή­ρι εικα­στι­κών: «Τα πρό­σω­πα του Πικά­σο», ενώ σε εξέ­λι­ξη είναι αθλο­παι­διές, ομα­δι­κά και ψυχα­γω­γι­κά παιχνίδια.Στη λαϊ­κή σκη­νή αφιέ­ρω­μα στη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή με τον Βασί­λη Κασού­ρα και γλέ­ντι με τον Βαγ­γέ­λη Κορα­κά­κη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο