Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Πλατφόρμα του Συνδέσμου Καλλιτεχνών Καβαλέτου (ΟΣΤ)

Επι­μέ­λεια: Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Ο Σύν­δε­σμος Καλ­λι­τε­χνών Καβα­λέ­του δημιουρ­γή­θη­κε τυπι­κά το 1925 και στους κόλ­πους του περιε­λάμ­βα­νε μετα­ξύ άλλων τους Yurii Annenkov, Alexandr Deineka, Yurii Pimenov και David Shterenberg. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε τέσ­σε­ρις εκθέ­σεις στη Μόσχα από το 1925 ως το 1928, και η «Πλατ­φόρ­μα» δια­τυ­πώ­θη­κε το 1929, βασι­σμέ­νη πιθα­νό­τα­τα στη διά­λε­ξη του Shterenberg στην Κομ­μου­νι­στι­κή Ακα­δη­μία της Μόσχας τον Μάιο του 1928, αλλά δημο­σιεύ­τη­κε το 1933 στη Συλ­λο­γή «Δεκα­πέ­ντε χρό­νια Σοβιε­τι­κής Τέχνης».

ost2

Πλατ­φόρ­μα

Ο Σύν­δε­σμος Καλ­λι­τε­χνών Καβα­λέ­του σκο­πεύ­ει να ενώ­σει τους καλ­λι­τέ­χνες που κάνουν πρα­κτι­κή δου­λειά στο πεδίο των εικα­στι­κών τεχνών στη βάση του παρα­κά­τω προγράμματος:

  1. Στην επο­χή της Σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης οι δρα­στή­ριες δυνά­μεις της τέχνης πρέ­πει να συμ­με­τέ­χουν σ’ αυτή  την οικο­δό­μη­ση ·  επι­πλέ­ον, πρέ­πει  να είναι ένας από τους παρά­γο­ντες της πολι­τι­στι­κής επα­νά­στα­σης  επι­δρώ­ντας στην ανα­κα­τα­σκευή και στο ντι­ζάιν του νέου τρό­που ζωής μας και στη δημιουρ­γία νέας Σοσια­λι­στι­κής κουλτούρας.
  2. Πιστεύ­ο­ντας ότι μόνο μια τέχνη υψη­λής ποιό­τη­τας μπο­ρεί να βάλει στον εαυ­τό της τέτοια καθή­κο­ντα, θεω­ρού­με ουσιώ­δες, μέσα στις συν­θή­κες της σύγ­χρο­νης ανά­πτυ­ξης της τέχνης, να προ­βά­λου­με τις βασι­κές γραμ­μές που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει η δου­λειά μας στον τομέα των εικα­στι­κών τεχνών. Αυτές είναι:

α) Η απόρ­ρι­ψη της αφαί­ρε­σης και της μίμη­σης των περι­πλα­νώ­με­νων στο θέμα

β) Η απόρ­ρι­ψη του σκια­γρα­φή­μα­τος σα φαι­νό­με­νο καμου­φλα­ρι­σμέ­νου ερασιτεχνισμού

γ) Η απόρ­ρι­ψη του ψευ­τό-Σεζα­νι­σμού που απο­συν­θέ­τει την πει­θαρ­χία της μορ­φής, του σχε­δί­ου, του χρώματος

δ) Επα­να­στα­τι­κό σύγ­χρο­νο πνεύ­μα και σαφή­νεια στην επι­λο­γή θέματος

ε) Φιλο­δο­ξία για από­λυ­τη δεξιο­τε­χνία στον τομέα της θεμα­τι­κής ζωγρα­φι­κής πινά­κων, του σχε­δί­ου, και της γλυ­πτι­κής  στην πορεία μιας παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξης των μορ­φι­κών επι­τευγ­μά­των των τελευ­ταί­ων χρόνων

στ) Φιλο­δο­ξία να κάνου­με την εικό­να ολο­κλη­ρω­μέ­νο πίνακα

ζ) Προ­σα­να­το­λι­σμός προς νέους καλλιτέχνες

πηγή:  Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902–1934, Edited and Translated by John E. Bowlt, The Viking Press, New York, 1976, σελ. 281.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο