Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απάνθρωπος καπιταλισμός: Πέταξαν ασθενή έξω απ’ το νοσοκομείο επειδή δεν είχε να πληρώσει για τη νοσηλεία του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα εξω­φρε­νι­κό περι­στα­τι­κό- ενδει­κτι­κό της απύθ­με­νης απαν­θρω­πιάς του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος- σημειώ­θη­κε πριν 2 μέρες στη Βαλ­τι­μό­ρη των ΗΠΑ. Σε σχε­τι­κό βίντεο που ανέ­βη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης προ­κα­λώ­ντας μεγά­λες αντι­δρά­σεις, φαί­νο­νται τέσ­σε­ρις άνδρες (φορώ­ντας στο­λές security) να εγκα­τα­λεί­πουν μέσα στο ψύχος μια ασθε­νή. Η έγχρω­μη γυναί­κα, που μέσα στη βαρυ­χει­μω­νιά φορά μόνο τη νοσο­κο­μεια­κή ρόμπα και κάλ­τσες, δεί­χνει να τα έχει απο­λύ­τως χαμένα. 

Ο περα­στι­κός ψυχο­θε­ρα­πευ­τής Ιμά­μου Μπα­ρά­κα, που έτυ­χε να βρί­σκε­ται στο σημείο, βιντε­ο­σκο­πεί το γεγο­νός και αντι­δρά: «Περι­μέ­νε­τε, έτσι θα την αφή­σε­τε τη γυναί­κα εδώ και χωρίς ρού­χα; Αυτό δεν είναι σωστό!» φωνά­ζει προς τους άνδρες της εται­ρεί­ας security.

Προ­σπα­θώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, ιδιαί­τε­ρα έπει­τα από την έκτα­ση που πήρε το θέμα και στα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, η διοί­κη­ση του Πανε­πι­στη­μια­κού νοσο­κο­μεί­ου του Μέρι­λαντ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση όπου σημειώ­νει πως αντι­λαμ­βά­νε­ται «το σοκ και την απο­γο­ή­τευ­ση» που ένιω­σε ο κόσμος βλέ­πο­ντας το βίντεο. Ταυ­τό­χρο­να, δόθη­κε εντο­λή ώστε να γίνει σχε­τι­κή έρευ­να και να διε­ρευ­νη­θούν οι συν­θή­κες υπό τις οποί­ες έλα­βε χώρα το τρα­γι­κό γεγονός.

Δεί­τε το βίντεο:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο