Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκροταφείο σοβιετικών αυτοκινήτων (Φωτογραφίες)

Επι­μέ­λεια: Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Πριν κάποια χρό­νια, ο πρώ­ην ραλί­στας και μηχα­νι­κός Mikhail Krasinets, δημιούρ­γη­σε στο χωριό Τσερ­να­ού­σο­βα της Τού­λα, ένα υπαί­θριο μου­σείο που περι­λαμ­βά­νει πάνω από 300 οχή­μα­τα σοβιε­τι­κής περιό­δου. Δυστυ­χώς, η έλλει­ψη χρη­μα­το­δό­τη­σης και η διά­βρω­ση, σκο­τώ­νουν αργά, τα εγκα­τα­λειμ­μέ­να εκθέ­μα­τα του ασά­λευ­του τοπίου.

cccp-car1

cccp-car10

cccp-car11

cccp-car12

cccp-car13

cccp-car14

cccp-car15

cccp-car2

cccp-car4

cccp-car5

cccp-car6

cccp-car7

cccp-car8

cccp-car9

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο