Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέντε στα έξι βρέφη υποσιτίζονται στον τρίτο κόσμο

Τι γίνε­ται όταν η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη (για λίγους κι εκλε­κτούς) έρχε­ται σε ευθεία αντί­θε­ση με την οργα­νι­κή ανά­πτυ­ξη των μικρών παι­διών, που δεν έχουν εξα­σφα­λί­σει τα προς το ζην; Έχου­με φαι­νό­με­να μαζι­κού υπο­σι­τι­σμού, που απει­λούν τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των μικρών παι­διών, μέχρι δύο ετών, με μόνι­μες, μη ανα­στρέ­ψι­μες δια­νοη­τι­κές και σωμα­τι­κές βλάβες.
Αυτό μαρ­τυ­ρούν τα στοι­χεία που περι­λαμ­βά­νει η έκθε­ση της Unicef, εν όψει της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας επι­σι­τι­σμού, στις 16 Οκτώ­βρη. Η οποία μπο­ρεί να ανα­φέ­ρει τις φτω­χό­τε­ρες χώρες ως ανα­πτυσ­σό­με­νες, αλλά ο ευφη­μι­σμός δεν αλλά­ζει και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ούτε προ­φα­νώς οι δια­πι­στώ­σεις που δεν αγγί­ζουν καν τα αίτια του φαινομένου.
Ας δού­με μερι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά στα­τι­στι­κά στοι­χεία, που προ­κύ­πτουν από την Έκθε­ση της Unicef (το παράρ­τη­μα των Ηνω­μέ­νων Εθνών, που ασχο­λεί­ται με θέμα­τα παιδιών).

Πέντε στα έξι παι­διά κάτω των δύο ετών σε ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες δεν λαμ­βά­νουν αρκε­τές από τις σωστές τρο­φές, κιν­δυ­νεύ­ο­ντας από μη ανα­στρέ­ψι­μη δια­νοη­τι­κή και σωμα­τι­κή βλάβη.

Τα μισά από τα παι­διά μετα­ξύ 6 και 23 μηνών, ιδιαί­τε­ρα, δεν λαμ­βά­νουν τρο­φή αρκε­τά συχνά. Η δια­δε­δο­μέ­νη έλλει­ψη στε­ρε­ών τρο­φών και ποι­κι­λί­ας στα συστα­τι­κά των τρο­φών στε­ρούν τα παι­διά της ηλι­κί­ας αυτής από βασι­κά θρε­πτι­κά συστα­τι­κά και ιχνο­στοι­χεία όταν ο εγκέ­φα­λός τους, τα κόκα­λα και το σώμα τους που εξε­λίσ­σο­νται τα χρειά­ζο­νται περισ­σό­τε­ρο, τόνι­σε ο οργανισμός.

Ακό­μα και σε οικο­γέ­νειες που ανή­κουν σε υψη­λό οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο σε ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες, «πάρα πολ­λά» βρέ­φη και μικρά παι­διά παρου­σιά­ζουν ελλείψεις.

Η βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας και της ποσό­τη­τας των γευ­μά­των μικρών παι­διών θα μπο­ρού­σε να σώσει 100.000 ζωές το χρό­νο, να μειώ­σει τα έξο­δα υγεί­ας και να βελ­τιώ­σει την παρα­γω­γι­κό­τη­τα κατά την ενή­λι­κη ζωή.

Οι περιο­χές με τις μεγα­λύ­τε­ρες ελλεί­ψεις είναι η Νότια Ασία και η Υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή, όπου τα παι­διά παρου­σιά­ζουν την μεγα­λύ­τε­ρη υστέ­ρη­ση σε ύψος, ανα­λο­γι­κά με την ηλι­κία τους.

Άλλο ένα ανη­συ­χη­τι­κό στοι­χείο είναι ότι ένα τρί­το των παι­διών δεν τρέ­φο­νται με στέ­ρε­ες τρο­φές από την συνι­στώ­με­νη ηλι­κία των έξι μηνών, ανέ­φε­ρε ο οργα­νι­σμός. Το 2000, αυτό επη­ρέ­α­ζε τα μισά παι­διά της ηλι­κί­ας αυτής.

Τρο­φές άχρη­στες από δια­τρο­φι­κή άπο­ψη, με υψη­λό δεί­κτη λίπους, ζάχα­ρης και αλα­τιού αλλά χαμη­λές σε ιχνο­στοι­χεία και πρω­τε­ΐ­νες, εμφα­νί­ζο­νται όλο και πιο συχνά στη δια­τρο­φή των παι­διών, και σε πλού­σιες και σε φτω­χές χώρες ομοίως.

Έρευ­νες στη Σενε­γά­λη, το Νεπάλ, τη Ταν­ζα­νία και την Καμπό­τζη δεί­χνουν ότι μεγά­λος αριθ­μός παι­διών τρέ­φο­νται με ανθυ­γιει­νά σνακ, κυρί­ως σε κωμο­πό­λεις και πόλεις, αλλά ακό­μα και σε αγρο­τι­κές περιο­χές, Τα τρό­φι­μα αυτά προ­ω­θού­νται έντο­να από εται­ρεί­ες σε πολ­λές χώρες, και οι γονείς δεν γνω­ρί­ζουν απα­ραί­τη­τα ότι ζημιώ­νουν την υγεία των παι­διών τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο