Περιήγηση: Αναστασία Βούλγαρη

Απόψεις
Ένας κομμουνιστής στο Διαφάνι

Φιλο­ξε­νού­με­νη η Ανα­στα­σία Βούλγαρη// Συγ­χαί­ρω τους ηθο­ποιούς της τηλε­ο­πτι­κής σει­ράς «Άγριες μέλισ­σες» για τις κατα­πλη­κτι­κές ερμη­νεί­ες τους και τον υψη­λό επαγγελματισμό…