Περιήγηση: Απελευθέρωση της Αθήνας

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΚΚΕ-ΚΟΑ: Κυκλοφόρησε το Λεύκωμα για την Απελευθέρωση της Αθήνας και το Δεκέμβρη του 1944

Ανά­με­σα στις πρω­το­βου­λί­ες τιμής και μνή­μης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ, για την ανά­δει­ξη της 75ης επε­τεί­ου Απε­λευ­θέ­ρω­σης της…