Περιήγηση: Βλαχογιάννειο Μουσείο

Κοινωνία
Βέροια: Με τεχνάσματα ο μητροπολίτης προσπαθεί να επιβάλει στην πόλη το μουσείο της ντροπής

Τρι­με­λή επι­τρο­πή με ανθρώ­πους της επι­λο­γής του και «δικό του παι­δί» σύστη­σε ο μητρο­πο­λί­της Βέροιας προ­κει­μέ­νου να πετύ­χει τη συνέχιση…

Επικαιρότητα
Βέροια: Με τις ευλογίες του μητροπολίτη επαναλειτουργεί το «Βλαχογιάννειο μουσείο» της ακροδεξιάς μισαλλοδοξίας!

Θυμά­στε το περι­βό­η­το «Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο» της Βέροιας με το μισαλ­λό­δο­ξο, χυδαία αντι­κομ­μου­νι­στι­κό περιε­χό­με­νο των εκθε­μά­των του; Ως «ΑΤΕΧΝΩΣ» είχα­με αναδείξει…

Ατέχνως
Όταν η «Χρυσή Αυγή» υποστηρίζει τη λειτουργία του «Βλαχογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η ΦΩΤΟ είναι εύγλωτ­τη. Προ­έρ­χε­ται από την ιστο­σε­λί­δα της «Χρυ­σής Αυγής» και δεί­χνει τη στά­ση της απέναντι…

Κοινωνία
Βέροια: Αναστολή λειτουργίας του Βλαχογιάννειου Μουσείου αποφάσισε η Μητρόπολη

Μεγά­λη έκτα­ση πήρε η κατά­στα­ση στο «Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο Μακε­δο­νι­κού Αγώ­να», που ανή­κει στην Ιερά Μητρό­πο­λη Βέροιας και εγκαι­νιά­στη­κε το 2012…

Κοινωνία
«Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας». Σφυρίζοντας αδιάφορα… για τη φύτρα φασισμού και μισαλλοδοξίας (Αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πανελ­λα­δι­κή έκτα­ση πήρε η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο» Βέροιας από την ανα­κοί­νω­ση του ΣΦΕΑ, σχετικά…

Κοινωνία
Μουσείο-ντροπή στη Βέροια εκθειάζει βασανιστές της Χούντας, προωθεί χυδαίο αντικομμουνισμό — Καταγγελία του ΣΦΕΑ

Σε καταγ­γε­λία, που έχει ήδη απο­στα­λεί στους υπουρ­γούς πολι­τι­σμού και παι­δεί­ας, προ­χώ­ρη­σε ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974 (ΣΦΕΑ) αναφορικά…