Περιήγηση: Γυναίκα

Σκίτσα
Σοβιετικό πόστερ του 1921 για την μουσουλμάνα γυναίκα «Τώρα είμαι και εγώ ελεύθερη»

Με την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση γεν­νή­θη­κε μια εντε­λώς πρω­τό­γνω­ρη μορ­φή τέχνης: η επα­να­στα­τι­κή-προ­πα­γαν­δι­στι­κή αφί­σα», με στό­χο «να δια­δώ­σει τις ιδέ­ες της…

Απόψεις
Γυναίκες και πολιτική

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Η νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή σύν­θε­ση και ο σχη­μα­τι­σμός της νέας…

Κοινωνία
4σέλιδο του ΚΚΕ για τις γυναίκες με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

«Εργα­ζό­με­νη στον ιδιω­τι­κό ή δημό­σιο τομέα, άνερ­γη, συντα­ξιού­χε, φοι­τή­τρια, νέα μητέ­ρα, μετα­νά­στρια, το ΚΚΕ Απευ­θύ­νε­ται σε σένα που ασφυ­κτιάς από…