Περιήγηση: Ελληνικά Hoaxes

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…

Ατέχνως
Θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα η ΕΣΗΕΑ για τα ellinika hoaxes, τα μεγαλύτερο fake news της ενημέρωσης

Ανοι­χτή επι­στο­λή στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών Θα ήταν για γέλια η περί­πτω­ση των Ελλη­νι­κών hoaxes…

Κοινωνία
Ελληνικά Hoaxes: Οι fake δημοσιογράφοι με fake συνεργάτες!!!

Πρό­σφα­τα το zοugla.gr κατήγ­γει­λε τα Ελλη­νι­κά Hoaxes για παρα­πλά­νη­ση δημο­σιο­γρα­φι­κών ενώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κοί να απο­κτή­σουν τη δημο­σιο­γρα­φι­κή ιδιότητα…

Κοινωνία
Το Facebook έριξε τη σελίδα «Τρία Κόκκινα Γράμματα» για τις αντιφασιστικές και αντιιμπεριαλιστικές του αναρτήσεις

Το facebook «έρι­ξε» την πολυ­πλη­θή σελίδα«Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» (πλέ­ον των 21 χιλιά­δων ακο­λού­θων) εξαι­τί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών του αναρτήσεων.…

Επικαιρότητα
Νίκος Σαραντάκος — Ελληνικά Hoaxes, τα μόνα πραγματικά hoaxes του ελληνικού διαδικτύου

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σε καταγ­γε­λία του αρχι­συ­ντά­κτη των «Hoaxes»* κ. Αλι­κά­κου, για μερο­λη­πτι­κές αναρ­τή­σεις υπέρ της ΝΔ προ­χώ­ρη­σε ο μέχρι πρό­τι­νος (εξω­τε­ρι­κός)…

Πολιτική
Τα «Ελληνικά hoaxes», οι νεκροί του Πολυτεχνείου και το ξέπλυμα της Χούντας

«Ελλη­νι­κά hoaxes»: Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, με αφορ­μή την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, οι βρι­κό­λα­κες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής…

Απόψεις
Αφιερωμένο στα «Ελληνικά Hoaxes»: Τι λέει ο δανέζικος (αστικός) Τύπος για το αντιλαϊκό νομοσχέδιο που διώκει κάθε φωνή ενάντια στο ΝΑΤΟ

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τους συντά­κτες των «Ελλη­νι­κών Hoaxes» που επι­χεί­ρη­σαν να παρου­σιά­σουν ως «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση» την…