Περιήγηση: Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Ερώτηση για τις καταστροφές από τις πλημμύρες σε περιοχές της χώρας

Ερώ­τη­ση για τις μεγά­λες κατα­στρο­φές που άφη­σαν πρό­σφα­τα πίσω τους οι βρο­χο­πτώ­σεις και η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων στη Ρόδο, στην…

Πολιτική
Λ. Νικολάου-Αλαβάνου: Πιο πολλά στους καπιταλιστές, η κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος σε συνέ­ντευ­ξή του στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων τονί­ζει πως η ουσία του ανα­πτυ­ξια­κού πολυνομοσχεδίου…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Η ΕΕ βγάζει λάδι την ουκρανική κυβέρνηση για την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας και της εφημερίδας του

Τη στή­ρι­ξή της στην ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε η ύπα­τη εκπρό­σω­πος για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ, Φ. Μογκε­ρί­νι, απο­φεύ­γο­ντας να…

Κοινωνία
ΕΟ του ΚΚΕ: Ερώτηση για την «απαράδεκτη νομιμοποίηση της κάνναβης και τη χρηματοδότηση της καλλιέργειάς της από την ΚΑΠ»

Τη νομι­μο­ποί­η­ση της πώλη­σης, της χρή­σης και της καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης σε μια σει­ρά από χώρες και την επι­κεί­με­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση της…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ντελίριο χυδαίου αντικομμουνισμού η συζήτηση και τα ψηφίσματα για την «ευρωπαϊκή μνήμη»

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στο ντε­λί­ριο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού στη συζή­τη­ση για την «ευρω­παϊ­κή μνή­μη για το μέλ­λον της Ευρώ­πης» στην Ολο­μέ­λεια του…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ⚠️ Ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού & άθλια παραχάραξη της Ιστορίας

Με κατά­πτυ­στα ψηφί­σμα­τα, προ­ω­θού­νται ακό­μα σκλη­ρό­τε­ρα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα, απα­γό­ρευ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων, ενώ παρου­σιά­ζο­νται τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα ως «εγκλη­μα­τι­κές οργανώσεις»!…

Επικαιρότητα
Ερώτηση του Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου για την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που αυξάνει τη φορολόγηση στο τσίπουρο και την τσικουδιά

Η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει με ερώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, «την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρωπαϊκής…

Επικαιρότητα
Λευτέρης Νικολάου — Αλαβάνος: Απαράδεκτη η αναγνώριση του Γκουαϊδό από την κυβέρνηση της ΝΔ

Την ανα­γνώ­ρι­ση του αρχι­πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Γκουαϊ­δό από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ως μετα­βα­τι­κού προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας, πρά­ξη που στη­ρί­ζει τη βρώμικη…

Κοινωνία
Ρεπορτάζ από την εκδήλωση συζήτηση για την προστασία των ζώων

Την Παρα­σκευή 21 Ιου­νί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση του Ατέ­χνως και της Πανελ­λή­νιας Φιλο­ζω­ι­κής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας με θέμα τα δικαιώ­μα­τα των…