Περιήγηση: μουσική

Βίντεο
Υπεραστικοί — Εμείς

Λίγες μέρες πριν από την εμφά­νι­σή τους στο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, οι “Υπε­ρα­στι­κοί” κυκλο­φο­ρούν ένα και­νού­ριο τρα­γού­δι τους, που θέτει επιτακτικά…