Περιήγηση: Ονομασία ΠΓΔΜ

Επικαιρότητα
Μίκης Θεοδωράκης: «Έγκλημα» σε βάρος της Ελλάδας η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Σε ανοι­χτή επι­στο­λή του που δημο­σιεύ­ε­ται στα «ΝΕΑ Σαβ­βα­το­κυ­ρί­α­κο» ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης επα­νέρ­χε­ται στην Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, καλώ­ντας τα μέλη…

Πολιτική
Για το ανιστόρητο και αλυτρωτικό σύνθημα «η Μακεδονία είναι μια και μόνο ελληνική»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό σύν­θη­μα των- υπο­κι­νού­με­νων από φασι­στι­κούς και ακρο­δε­ξιούς κύκλους- κατα­λή­ψε­ων σε ορι­σμέ­να σχο­λεία είναι το γνω­στό «η…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Η γραβάτα της δήθεν “καθαρής εξόδου” θα “πνίξει” τον Αλ. Τσίπρα

«Μπο­ρεί ο πρω­θυ­πουρ­γός να δηλώ­νει περή­φα­νος για τη συμ­φω­νία, όμως εμείς ανη­συ­χού­με ιδιαί­τε­ρα, για­τί ανοί­γει ο δρό­μος για την αποσταθεροποίηση…

Επικαιρότητα
Για οργανωμένο σχέδιο επίθεσης στη Βουλή από τα Τάγματα Εφόδου της Χρυσής Αυγής κάνει λόγο ο Ν. Βούτσης

Σε οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο επί­θε­σης στη Βου­λή, με την άμε­ση εμπλο­κή των Ταγ­μά­των Εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής, βου­λευ­τών και στε­λε­χών της,…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Η συμφωνία που θα υπογραφεί στις Πρέσπες δεν αποτελεί λύση προς όφελος των λαών

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην αρχή του χαι­ρε­τι­σμού του από­ψε στο 4ο Ιστο­ρι­κό Διήμερο…