Περιήγηση: Χοσέ Μαρτί

Διεθνή
Η διεθνής διάσκεψη «Με όλους και για το καλό όλων» στην Αβάνα 25–28 Γενάρη, απευθύνει κάλεσμα μαχητικής διεθνούς αλληλεγγύης

Γρά­φει η Νατά­σα Τερ­λε­ξή // Η πρώ­τη παρό­μοια διε­θνής συνά­ντη­ση διορ­γα­νώ­θη­κε υπό την αιγί­δα της Πολι­τι­στι­κής Εται­ρεί­ας Χοσέ Μαρ­τί το…