Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανιστόρητη χυδαιολογία — Του Αλέκου Χατζηκώστα

Από την συντο­νι­σμέ­νη – με επι­κε­φα­λής τον ίδιο τον πρω­θυ­πουρ­γό (και την “βοή­θεια” ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ)- χυδαία επί­θε­ση σε βάρος του ΚΚΕ με αφορ­μή την τοπο­θέ­τη­ση του Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ  για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ και τα όσα συμ­βαί­νουν στο «σκαν­δι­να­βι­κό μοντέ­λο» με τις “sugar daddies”, δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­ψει ο ΣΚΑΙ αλλά και η κα Σ. Βούλ­τε­ψη (υφυ­πουρ­γός  μετα­νά­στευ­σης και ασύλου).

Έτσι μιλώ­ντας σήμε­ρα το πρωί ανά­με­σα στ’ άλλα έκα­νε λόγο για «κηλί­δα στην ίδια την ιστο­ρία του ΚΚΕ», «μεγά­λη προ­σβο­λή για τις γυναί­κες και τους γονείς που αγω­νί­ζο­νται να σπου­δά­σουν κορί­τσια τους» αλλά και για τις δήθεν αμί­λη­τες βου­λευ­τί­νες του «απα­ρά­δε­κτο από μέρους τους», σημεί­ω­σε: «…Το ΚΚΕ είχε μία τέτοια τάση (σ.σ αντι­φε­μι­νι­στι­κή). Χρη­σι­μο­ποιού­σε γυναί­κες αντάρτισσες…όμως στην πρά­ξη τα κορί­τσια που έπαιρ­ναν στο βου­νό τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν για να πλέ­κουν κάλτσες…Στο στα­λι­νι­σμό τον οποίο νομί­ζω συνε­χί­ζει να ασπά­ζε­ται το ΚΚΕ επι­τρε­πό­ταν όλα αρκεί να ήσουν μέλος της νομενκλατούρας…»

Μία ματιά σε ΦΩΤΟ της επο­χής, ίσως την «βοη­θή­σουν» να μάθει ιστο­ρία. Για τις άλλες χυδαιο­λο­γί­ες, και συνο­λι­κά για την πολι­τι­κή και το σύστη­μα που υπε­ρα­σπί­ζε­ται, κάνο­ντας πως δεν κατα­λα­βαί­νει τα όσα δήλω­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας, προ­φα­νώς και θα κρι­θεί από την ίδια την ιστο­ρία, όταν θα τους τοπο­θε­τή­σει όλους στον “σκου­πι­δο­τε­νε­κέ” της…

Και κάτι τελευ­ταίο από τον Μ. Αναγνωστάκη :

« Φοβᾶμαι τοὺς ἀνθρώ­πους ποὺ μὲ κατα­λε­ρω­μέ­νη τὴ φωλιὰ
πασχί­ζουν τώρα νὰ βρο­ῦν λεκέ­δες στὴ δική σου»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο