Συντάκτης Πάνος Αλεπλιώτης

Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία. Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Διεθνή
Στάζουν φαρμάκι…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Να μην ξεχνά­με πως η πιο γνω­στή, δια­δε­δο­μέ­νη και από­λυ­τα νόμι­μη νευ­ρο­το­ξί­νη είναι το Botox Αν εξαι­ρέ­σει κανείς…

Διεθνή
Σουηδία: Νόμιμοι καταδότες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // — FRA: Στρα­τιω­τι­κή Υπη­ρε­σία παρα­κο­λού­θη­σης ‘επι­κοι­νω­νιών’. Πριν 2 χρό­νια ψηφί­στη­κε από την εδώ Βου­λή το εθνι­κό σχέδιο…