Περιήγηση: Παιδεία

Κοινωνία
ΚΝΕ: «Η κυβέρνηση τρώει νέο γερό “χαστούκι” από τους φοιτητές — “Πάνε κουβά” οι ηλεκτρονικές εκλογές»

«Μετά την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, τώρα και τα “συμ­βού­λια φοι­τη­τών” ακυ­ρώ­νο­νται στην πρά­ξη! Είναι η πρώ­τη μεγά­λη νίκη των φοι­τη­τών ενάντια…

Κοινωνία
Πανελλαδική Συνάντηση — Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας και με τη μεγα­λύ­τε­ρη συμ­με­το­χή Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων από κάθε άλλη φορά ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι δια­δι­κα­σί­ες της…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ορκίστηκε ο φοιτητής που δεν του έδιναν το πτυχίο για το χαράτσι την Εστία

Μετά την κατα­κραυ­γή που προ­κά­λε­σε η άρνη­ση απο­νο­μής πτυ­χί­ου στον Λαυ­ρέ­ντη Κου­ρε­λά, τελειό­φοι­το φοι­τη­τή του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών του πρώην…

Κοινωνία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καπηλεύεται τις ιδέες και τη δουλειά των φοιτητών!!

Το έργο της Κοι­νό­τη­τας Ανοι­χτού Λογι­σμι­κού του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας (ΠΑΜΑΚ) παρου­σί­α­σε ως δικό της η ΔΑΠ ‑ΝΔΦΚ, προ­κα­λώ­ντας την αγα­νά­κτη­ση φοι­τη­τών του Ιδρύ­μα­τος. Συγκεκριμένα,…

Παιδεία
ΚΝΕ: «Το “καλάθι” του φοιτητή και της φοιτήτριας: Πτυχία — καπαμά και δίδακτρα — φωτιά!»

«Μετά το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού με τις εκπτώ­σεις-κοροϊ­δία, ήρθε το “καλά­θι” των μετα­πτυ­χια­κών με δίδα­κτρα-φωτιά! Αυτά προ­βλέ­πει ο νόμος-πλαί­σιο που…

Κοινωνία
Εκπαιδευτικοί: Απάντησαν με μαζική αποχή στις ηλεκτρονικές εκλογές-παρωδία του υπουργείου Παιδείας

Απί­στευ­τες μεθο­δεύ­σεις στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές — παρω­δία που επι­χεί­ρη­σε να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση στους εκπαι­δευ­τι­κούς, για την ανά­δει­ξη των αντιπροσώπων…

Παιδεία
ΚΝΕ: Μια ακόμη «κανονική μέρα» στο ελληνικό Πανεπιστήμιο;

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με αλλε­πάλ­λη­λα πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά που ανα­δει­κνύ­ουν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολιτικής…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Μ. Κομνηνάκα: Εκπαιδευτικός αναγκάζεται να διδάσκει αγκαλιά με το μωρό της — Να μη μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφικών σταθμών (ΒΙΝΤΕΟ)

Να μη μεί­νει κανέ­να παι­δί εκτός βρε­φι­κών και παι­δι­κών σταθ­μών στη Σαντο­ρί­νη ζήτη­σε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα κατά…