Περιήγηση: Παιδεία

Παιδεία
Φυλλάδιο ΚΚΕ: Όχι στο ταξικό και άδικο νομοσχέδιο — Ναι στο αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν, σύγχρονο πανεπιστήμιο

Το ΚΚΕ σε φυλ­λά­διο που κυκλο­φό­ρη­σε υπό τον τίτλο “Η µεγά­λη πλειο­ψη­φία στην εκπαί­δευ­ση µίλη­σε: Όχι στο ταξι­κό & άδικο…

Επικαιρότητα
Δεν ξεμπερδεύουν…

Με παρα­κα­τα­θή­κη τις κινη­το­ποι­ή­σεις του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος και ιδιαί­τε­ρα το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη στην Αθή­να, χιλιά­δες φοιτητές…

Παιδεία
ΟΧΙ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τεράστιο νεανικό ποτάμι στο κέντρο της Αθήνας

Ένα ενθου­σιώ­δες, τερά­στιο, νεα­νι­κό ποτά­μι, το πανελ­λα­δι­κό φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, με ποι­κι­λία συν­θη­μά­των που δια­κρί­νο­νται για την…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
«Βούλιαξε» τα Προπύλαια: «Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές»

Χιλιά­δες φοι­τη­τές και οι Φοι­τη­τι­κοί τους Σύλ­λο­γοι από όλη τη χώρα, με απο­φά­σεις των μαζι­κών Γενι­κών τους Συνε­λεύ­σε­ων, δια­δη­λώ­νουν αυτή…

Παιδεία
Εχθρική τομή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Παρά την ομό­θυ­μη κατα­δί­κη από το σύνο­λο του κόσμου της εκπαί­δευ­σης, η κυβέρ­νη­ση θέτει σε δια­βού­λευ­ση το νομο­σχέ­διο για την…

Παιδεία
Ν/σ για ιδιωτικά πανεπιστήμια — ΚΚΕ: Ολομέτωπη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα μαθητών και φοιτητών — «Να μην κατατεθεί»!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη σημε­ρι­νή παρου­σί­α­ση του νομο­σχε­δί­ου για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ…

Παιδεία
ΚΚΕ — ΚΝΕ: Ο στόχος της κυβέρνησης να εκβιάσει και να τρομοκρατήσει τους φοιτητές θα πέσει στο κενό

Την εισαγ­γε­λι­κή έρευ­να για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών καταγ­γέλ­λουν η ΤΟ Πανε­πι­στη­μί­ων της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και η…