Περιήγηση: Ποίηση

Ποίηση
Μ. Γιαννουράκου: Η ποίηση θα πρέπει να περπατά χέρι χέρι με τα προοδευτικά τμήματα της κοινωνίας

Το ΑΤΕΧΝΩΣ/Ηρακλής Κακα­βά­νης  μίλη­σε με τη Μαριάν­να Γιαν­νου­ρά­κου, μια νέα επι­στή­μο­να (χημι­κός μηχα­νι­κός) που με την πρώ­τη της ποι­η­τι­κή συλλογή…

Ποίηση
Pablo Neruda: Estravagario

Επι­μέ­λεια: ofisofi // Για ν’ ανε­βείς στον ουρα­νό χρειά­ζο­νται δυο φτε­ρά. ένα βιο­λί και κάτι πράγ­μα­τα που δε μετριού­νται, που…

Ποίηση
Βαστίλες

Συνη­θί­σα­με τόσο τού­τα τα λου­ριά πάνω μας που βήμα να κάνου­με δίχως αυτά δεν μπο­ρού­με. Πώς να ψιθυ­ρί­σεις ένα λόγο…