Περιήγηση: Λαογραφία

Λαογραφία
Νομός Εβρου (ΣΤ Μέρος): Βυζαντινά γυναικεία ονόματα και προερχόμενα από άλλους λαούς

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Βυζα­ντι­νά γυναι­κεία ονό­μα­τα και προ­ερ­χό­με­να από άλλους λαούς Συγκρι­τι­κά με την…

Λαογραφία
Νομός Εβρου: Γυναικεία ονόματα προερχόμενα από τη Μυθολογία και την Αρχαιότητα (Ε’ Μέρος)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Γυναι­κεία ονό­μα­τα προ­ερ­χό­με­να από τη Μυθο­λο­γία και την Αρχαιό­τη­τα Η τρίτη…

Λαογραφία
Νομός Εβρου (Δ’ Μέρος): Γυναικεία ονόματα προερχόμενα από την ελεύθερη αντίληψη του λαού

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Στις προη­γού­με­νες αναρ­τή­σεις ολο­κλη­ρώ­σα­με την εξέ­τα­ση των γυναι­κεί­ων ονο­μά­των που συν­δέ­ο­νται με τη θρη­σκευ­τι­κή πίστη.…

Λαογραφία
Ο Γιάννης στο λαϊκό «παροιμιαστήριο»

Κυρί­αρ­χος ο Γιάν­νης στις γιορ­τές, κυρί­αρ­χος στα βαπτι­στι­κά κυρί­αρ­χος και στις παροι­μί­ες. Όπου παροι­μία και ένας Γιάν­νης παρών. Τον Γιάν­νη (έβρ. Y(eh)okhanan =) στον οποίο ο Θεός έχει δεί­ξει την εύνοιά του, ο θυμό­σο­φος λαός τον έχει «προι­κί­σει» με αρκε­τές παροιμίες