Περιήγηση: Μουσική

Επικαιρότητα
Μ. ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ — Ζ. ΛΙΒΑΝΕΛΙ_ “Οσα μας ενώνουν”: Συναυλία στο Ηρώδειο στις 7 Σεπτέμβρη _VIDEO — ΦΩΤΟ)

Δύο μεγά­λοι και ανα­γνω­ρι­σμέ­νοι διε­θνώς καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν τις φωνές τους στους πρό­πο­δες της Ακρό­πο­λης και τρα­γου­δούν για την αλλη­λεγ­γύη και…

Μουσική
Εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ στη Ζάτουνα: Το ΚΚΕ τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη με μια εκδήλωση αντάξια του σπουδαίου έργου του (ΦΩΤΟ)

«Τι άλλο, αλή­θεια, είναι μια πλα­τεία, ένα στά­διο, ένας δρό­μος γεμά­τους ανθρώ­πους, που ομα­δι­κά τρα­γου­δούν ένα τρα­γού­δι σου, παρά ένας…

Επικαιρότητα
Αφιέρωμα Νότης Μαυρουδής ‑μια οπτική τέχνης: Κισμέτ _Πενθούντες & Μέσα Ενημέρωσης

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες –σχε­δόν όλες, οι ανα­λύ­σεις ακο­λου­θούν την αστι­κή πε­πα­τη­μέ­νη της «καθα­ρής» – «ελεύ­θε­ρης»…