Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βλ.Πούτιν: Χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό.… «θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό!

Σε μια νέα προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει και να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, συγκρί­νο­ντας τον με την… χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία, προ­έ­βη ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν. «Η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία έχει όλα τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που έχουν οι θρη­σκεί­ες καθώς βασί­ζε­ται μετα­ξύ άλλων στην ισό­τη­τα και την αδελ­φο­σύ­νη» ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε για ντο­κυ­μα­ντέρ και τμή­μα της οποί­ας μετα­δό­θη­κε από τη ρωσι­κή τηλεόραση. 

«Η πίστη μας συντρό­φευε πάντα και γινό­ταν ακό­μα πιο ισχυ­ρή κάθε φορά που η χώρα μας, ο λαός μας αντι­με­τώ­πι­ζαν δύσκο­λους και­ρούς. Υπήρ­χαν χρο­νι­κές περί­ο­δοι μάχι­μου αθεϊ­σμού, κατά τις οποί­ες οι ιερείς διώ­κο­νταν και οι εκκλη­σί­ες κατα­στρέ­φο­νταν, αλλά παράλ­λη­λα γεν­νιό­ταν μια νέα θρη­σκεία, η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, που μοιά­ζει στην ουσία πολύ με τον χρι­στια­νι­σμό» σημεί­ω­σε ο Βλ. Πού­τιν, προ­σθέ­το­ντας πως «η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία έχει πολ­λές ομοιό­τη­τες με τον χρι­στια­νι­σμό, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ελευ­θε­ρία, ισό­τη­τα, αδελ­φό­τη­τα, δικαιο­σύ­νη. Ολες οι αξί­ες που ανα­φέ­ρο­νται στην Αγία Γρα­φή, περι­λαμ­βά­νο­νται και σε αυτήν. Και σε ό,τι αφο­ρά τον «Ηθι­κό Κώδι­κα της Οικο­δό­μη­σης του Κομ­μου­νι­σμού»; Πρό­κει­ται για μετου­σί­ω­ση, ένα πρω­τό­γο­νο από­σπα­σμα από τη Βίβλο. Τίπο­τα και­νούρ­γιο δεν επι­νο­ή­θη­κε».

Φυσι­κά, από τα λεγό­με­να του Πού­τιν δε θα μπο­ρού­σε να λεί­ψει ο Λένιν, τον οποίο ο ρώσος πρό­ε­δρος συνέ­κρι­νε με.… τους αγί­ους της χρι­στια­νι­κής εκκλη­σί­ας! «Κοι­τάξ­τε, η σορός του Λένιν τοπο­θε­τή­θη­κε σε ένα μαυ­σω­λείο. Πώς δια­φέ­ρει αυτό από τα λεί­ψα­να των αγί­ων της Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας και της Χρι­στια­νο­σύ­νης γενι­κό­τε­ρα; Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρ­χει ανά­λο­γη παρά­δο­ση στη χρι­στια­νι­κή πίστη. Αν πάει όμως κάποιος στο Αγιο Όρος θα δια­πι­στώ­σει ότι υπάρ­χουν λεί­ψα­να αγί­ων εκεί. Υπάρ­χουν και εδώ, στη χώρα μας».

Παρά τα φαι­νο­με­νι­κά κολα­κευ­τι­κά λόγια (περί «ισό­τη­τας», «αδελ­φο­σύ­νης», κλπ.), οι δηλώ­σεις Πού­τιν απο­τε­λούν προ­σπά­θεια να υπο­βι­βά­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, από επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη κοσμο­θε­ω­ρία σε θρη­σκεία. Ο κομ­μου­νι­σμός δεν είχε και δεν έχει καμία σχέ­ση με οποια­δή­πο­τε θρη­σκεία η μετα­φυ­σι­κή πίστη. Άλλω­στε, ο χρι­στια­νι­σμός, όπως και όλες οι θρη­σκεί­ες παρά τις όποιες παρα­λα­γές τους, διδά­σκουν την απο­κα­τά­στα­ση της δικαιο­σύ­νης σε μιαν… άλλη ζωή. Πρό­κει­ται για το ‑προ­βε­βλη­μέ­νο απ’ όλα τα θρη­σκευ­τι­κά δόγ­μα­τα- στοι­χείο της μετα­θα­νά­τιας αντα­μοι­βής, που τόσο βολι­κό είναι για τους κάθε λογής εκμε­ταλ­λευ­τές αυτού του κόσμου. Και είναι βολι­κό διό­τι τι λόγο έχουν να αντι­δρούν οι κατα­πιε­ζό­με­νοι ενά­ντια στους κατα­πιε­στές τους αφού, όπως διδά­σκει η θρη­σκεία, θα πάρουν την εκδί­κη­ση τους στον… «παρά­δει­σο»;

Ο Λένιν σημεί­ω­νε πολύ εύστο­χα πως «σε κεί­νους που ζουν από ξένη εργα­σία, η θρη­σκεία διδά­σκει την αγα­θο­ερ­γία στην επί­γεια ζωή, προ­σφέ­ρο­ντάς τους μια πολύ φτη­νή δικαί­ω­ση για όλη την εκμε­ταλ­λευ­τι­κή τους ύπαρ­ξη και που­λώ­ντας τους σε συμ­φέ­ρου­σα τιμή εισι­τή­ρια για την επου­ρά­νια μακα­ριό­τη­τα». Σε πλή­ρη αντί­θε­ση με την όποια θρη­σκεία, ο κομ­μου­νι­σμός δε διδά­σκει και δεν υπό­σχε­ται μετα­θα­νά­τιες αντα­μοι­βές, ούτε εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται τις μετα­φυ­σι­κές ανη­συ­χί­ες και τους φόβους του ανθρώ­που. Ο κομ­μου­νι­σμός ανα­φέ­ρε­ται σε αυτήν, τη μία και μονα­δι­κή επί­γεια ζωή, την οποία ερμη­νεύ­ει και αντι­με­τω­πί­ζει με όρους δια­λε­κτι­κού υλι­σμού, στο­χεύ­ο­ντας στην πλή­ρη κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

Ο αντι­κομ­μου­νι­στής κύριος Πούτιν

Ι. Β. Στά­λιν: Συνε­χί­ζει να σπέρ­νει εφιάλ­τες σε Πού­τιν και αστούς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο