Περιήγηση: Βελισσάριος Κοσσυβάκης

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Επιτυχής η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με επι­τυ­χία έγι­νε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» που υπογράφει…