Περιήγηση: Γιώργος Βαρλάμος

Εκδηλώσεις
Έκθεση με έργα του Γιώργη Βαρλάμου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΔΩΡΕΑΝ)

Την ερχό­με­νη Κυρια­κή 11 Μάρ­τη ολο­κλη­ρώ­νε­ται η έκθε­ση με έργα του Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 22). Η έκθε­ση διοργανώνεται…

Εικαστικές Τέχνες
Ελ. Μηλιαρονικολάκη: «Τα αγριολούλουδα του Βαρλάμου», αγγελιοφόροι ενός ευτυχισμένου μέλλοντος

«Ο σημε­ρι­νός καλ­λι­τέ­χνης δεν μπο­ρεί να είναι αμέ­το­χος πρα­κτι­κο­γρά­φος γεγο­νό­των, ουδέ­τε­ρος παρα­τη­ρη­τής της ζωής. Για­τί τότε δεν μπο­ρεί να κάνει…