Περιήγηση: Εμφύλιος

Πρόσωπα
«Θύελλα» (Μένη Παπαηλιού), η πρωταντάρτισσα της Ρούμελης (Άγνωστη μαρτυρία και φωτογραφίες)

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Ανά­με­σα στις χιλιά­δες γυναί­κες και άντρες που υπη­ρέ­τη­σαν υψη­λά ιδα­νι­κά και πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, κάποια…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 1948 έγινε από μέλη της ΕΠΟΝ η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας

Είναι η πρώ­τη αερο­πει­ρα­τεία στην Ελλά­δα και μία από τις πρώ­τες παγκο­σμί­ως, έγι­νε από 6 νεα­ρούς κομου­νι­στές στις 12 Σεπτεμβρίου…

Ιστορία
Μια χούφτα γη

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Φεύ­γο­ντας ‑μια μέρα σαν και σήμε­ρα, πριν από 67 χρό­νια- από την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια, κι υποχωρώντας…