Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ηρακλής Κακαβάνης

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης — Δημο­σιο­γρά­φος — Συγγραφέας.
✔️  Δια­χει­ρι­στής του Ατέχνως.
Σπού­δα­σε φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.
▪️  Από το 1991 έως το 2013 εργά­στη­κε στον Ριζοσπάστη.
▪️  Από το 2013 αρθρο­γρα­φεί σε δια­δι­κτυα­κά Μέσα.
▪️  Από το 2010 συνερ­γά­της του περιο­δι­κού «Θέμα­τα Παιδείας».


 

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο άγνωστος Βάρναλης

Η έκδο­ση ξαφ­νιά­ζει θετι­κά τους φιλο­λό­γους που το θέμα Βάρ­να­λης τους έχει απα­σχο­λή­σει πολ­λά χρό­νια, είτε ως αντι­κεί­με­νο διδα­σκα­λί­ας είτε της έρευ­νας. Και αυτό οφεί­λε­ται, πρώ­τα, στο σημα­ντι­κό υλι­κό που παρου­σιά­ζει η έκδο­ση, αλλά και στη σοβα­ρή εργα­σία του μελε­τη­τή, άγνω­στου ως τώρα στη βιβλιο­γρα­φία Βάρναλη.

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ: Θέμα συζή­τη­σης η φωτο­γρα­φία της βου­λευ­τί­νας του ΚΚΕ Ελέ­νης Γερα­σι­μί­δου, η οποία μετά την ψηφο­φο­ρία για Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας περι­μέ­νει το λεω­φο­ρείο στη στά­ση. Πολ­λούς τους εξέπληξε

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κάθε τάξη έχει τους ηγέτες της

Πολ­λή χαρ­τού­ρα και πολ­λά «ποστ» για τον Μετα­ξά που τον ανα­γό­ρευ­σε η «Καθη­με­ρι­νή» ηγέ­τη του Ελλη­νι­σμού. Ηγέ­της της τάξης τους είναι. Η άλλη τάξη έχει τους δικούς της ηγέ­τες. Ηγέ­τες που έδω­σαν τη ζωή τους για το καλό του λαού 

Βιβλίο
Ενιαία τιμή βιβλίου

Ποιος θέλει και για­τί την κατάρ­γη­ση της ενιαί­ας τιμής βιβλί­ου; Για­τί αντι­δρούν οι Έλλη­νες εκδό­τες, μικροί και μεγά­λοι; Υπο­τα­γή του βιβλί­ου στους νόμους της αγο­ράς και μετα­τρο­πή του από αγα­θό σε εμπό­ρευ­μα, με τη συγκε­ντρο­ποί­η­ση του κεφα­λαί­ου στον εκδο­τι­κό χώρο, είναι το κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής βιβλιο­α­γο­ράς την τελευ­ταία δεκα­πε­ντα­ε­τία, καθώς και η μελ­λο­ντι­κή εικό­να της εγχώ­ριας παραγωγής

Ιστορία
Νίκος Μπελογιάννης, ένας άγνωστος ανδριάντας του στο Βερολίνο

Στις προ­τά­σεις της φίλης — «ξενα­γού» στο Βερο­λί­νο για τα μέρη που έπρε­πε να επι­σκε­φτώ, ήταν και το άγαλ­μα του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη στις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις μιας ανώ­τε­ρης τεχνι­κής και οικο­νο­μι­κής σχο­λής σήμε­ρα, που την περί­ο­δο της ΓΛΔ στε­γά­ζα­νε την Ανω­τέ­ρα Σχο­λή Οικο­νο­μι­κών της ΛΔ Γερμανίας.

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ανατίναξη του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάννια»

Ανα­τί­να­ξη του ξενο­δο­χεί­ου «Μεγά­λη Βρε­τάν­νια» το 1944.
Συνέ­ντευ­ξη Μανό­λη Γλέ­ζου, ότι αυτός κρα­τού­σε το μηχα­νι­σμό πυρο­δό­τη­σης των εκρη­κτι­κών!!!!!!! Μάλι­στα έπαι­ξε και σε αγγλι­κά Μέσα. Θα περιο­ρι­στώ μόνο στο εξής. Πρώ­τη φορά ακούω αυτή την εκδοχή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο