Περιήγηση: Καθαρίστρια

Κοινωνία
Πού εξαντλείται η αυστηρότητα της Δικαιοσύνης; — Σήμερα στο Εφετείο η υπόθεση της καθαρίστριας με τα 13 παιδιά

Σήμε­ρα εκδι­κά­ζε­ται στο Εφε­τείο η υπό­θε­ση της καθα­ρί­στριας από τα Γιάν­νε­να, μητέ­ρας 12 παι­διών η οποία πρω­τό­δι­κα κατα­δι­κά­στη­κε ερή­μην σε…

Κοινωνία
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Να δημιουργηθεί τείχος αλληλεγγύης για την καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών

Ακό­μα μια κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, σε 8ετή κάθειρ­ξη, της αστι­κής δικαιο­σύ­νης των Ιωαν­νί­νων αυτή τη φορά, σε εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα που το…

Κοινωνία
Οκτώ χρόνια κάθειρξη σε καθαρίστρια — μητέρα 13 παιδιών για πλαστογράφηση ημερομηνίας στο απολυτήριο δημοτικού

Το φως της δημο­σιό­τη­τας είδε σήμε­ρα η περί­πτω­ση μίας καθα­ρί­στριας στο νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων, η οποία είχε κατα­δι­κα­σθεί ερή­μην σε κάθειρξη…

Κοινωνία
Απίστευτη σκληρότητα: Έσβησαν ένσημα 20 ετών από την καθαρίστρια του Βόλου — «Και δούλεψα. Δούλεψα. Δεν τα έκλεψα»

Συγκλο­νί­ζει η 53χρονη καθα­ρί­στρια που φυλα­κί­στη­κε για πλα­στο­γρα­φία και, συγκε­κρι­μέ­να για πλα­στο­γρα­φη­μέ­νο απο­λυ­τή­ριο δημο­τι­κού. “Σε χαμό­σπι­το έμε­να. Τρέ­χαν νερά από…

Επικαιρότητα
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για καθαρίστρια: Η αναντιστοιχία αδικήματος και ποινής στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανής

Την ανά­γκη «εκλο­γί­κευ­σης των δρα­κό­ντειων ποι­νών που προ­βλέ­πει ο ν. 1608/50 και ορθό­τε­ρης διά­κρι­σης των αδι­κη­μά­των» επι­ση­μαί­νει η Ένω­ση Δικαστών…

Επικαιρότητα
Στις 28 Νοεμβρίου συζητείται η αναστολή εκτέλεσης ποινής της καθαρίστριας — Συγκλονιστική συνέντευξή της

Στις 28 Νοεμ­βρί­ου θα συζη­τη­θεί ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των της Λάρι­σας η αίτη­ση ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής της καθαρίστριας…

Επικαιρότητα
ΔΣΑ: Κραυγαλέα αντίθεση στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, η απόφαση για την καθαρίστρια

«Δεν υπάρ­χει περιου­σια­κή βλά­βη του Δημο­σί­ου όταν η φερό­με­νη ζημία που επήλ­θε από την απα­τη­λή συμπε­ρι­φο­ρά του υπαλ­λή­λου ισο­σταθ­μί­ζε­ται από…