Περιήγηση: ΟΓΕ Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος

Επικαιρότητα
Η μεγάλη συγκέντρωση για τις 8 Μάρτη έστειλε μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας, της καταστολής, της επίθεσης σε υγεία και δικαιώματα (VIDEO+ΦΩΤΟ)

Με μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από την Βου­λή ολο­κλη­ρώ­θη­κε η σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση στην Αθή­να, Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Σωμα­τεί­ων, Ενώ­σε­ων Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, Γυναι­κεί­ων και…

Επικαιρότητα
8 ΜΑΡΤΗ-Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας: Σπάμε τις αλυσίδες της σιωπής, της εκμετάλλευσης, της ανισοτιμίας

Συγκέ­ντρω­ση στις 8 Μάρ­τη, 5.30 μμ. Προ­πύ­λαια από συν­δι­κα­λι­στι­κούς και μαζι­κούς φορείς Αγω­νι­στι­κά ετοι­μά­ζο­νται να τιμή­σουν την 8η Μάρ­τη, Παγκόσμια…

Κοινωνία
Γράμμα από τον Άι-Βασίλη

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) ως ριζο­σπα­στι­κή γυναι­κεία οργά­νω­ση, ασχο­λεί­ται με όλες τις πλευ­ρές που αφο­ρούν την γυναι­κεία ανι­σο­τι­μία και…