Περιήγηση: πανδημία COVID-19

Διεθνή
Καναδάς: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά των περιοριστικών μέτρων — Φόβοι για συμμετοχή ακροδεξιών

Συνε­χί­ζο­νται για τρί­το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο οι κινη­το­ποι­ή­σεις στον Κανα­δά ενά­ντια στον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό και τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα. Πλή­θος φορ­τη­γών και βαρέων…

Επικαιρότητα
Πιερία: Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας

Στο έλε­ος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατε­ρί­νης, συνο­λι­κά όλες οι δομές Υγείας…

Επιστήμη
Πανδημία: Η Moderna ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές εμβολίου για την «Όμικρον»

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός φαρ­μα­κευ­τι­κός κολοσ­σός Moderna ανα­κοί­νω­σε χθες, Τετάρ­τη, ότι άρχι­σε τις κλι­νι­κές δοκι­μές ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου που σχε­διά­στη­κε ειδι­κά κατά…

Επικαιρότητα
Εικόνες σοκ στον «Ευαγγελισμό»: Εξαντλημένοι υγειονομικοί κοιμούνται στο πάτωμα

Εξα­ντλη­μέ­νοι και υπό κατάρ­ρευ­ση είναι υγειο­νο­μι­κοί που εφη­με­ρεύ­ουν σε κλι­νι­κές Covid-19 στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»! Οι απο­κα­λυ­πτι­κές εικό­νες δεί­χνουν ειδι­κευό­με­νους να…