Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Μαρτίου

Κινηματογράφος
Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, από τους κορυφαίους δημιουργούς του παγκόσμιου Σινεμά

Στις 26 Νοεμ­βρί­ου 2018, σε ηλι­κία 77 ετών, πέθα­νε ο μεγά­λος Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι. Ο Μπερ­το­λού­τσι γεν­νή­θη­κε στις 16 Μάρτη…

Ιστορία
Για το Σύμφωνο Φιλίας και Αδελφότητας μεταξύ της Σοβιετικής Ρωσίας και της Τουρκίας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 16/03/1921 υπο­γρά­φε­ται το Σύμ­φω­νο Φιλί­ας και Αδελ­φό­τη­τας μετα­ξύ της Σοβιε­τι­κής Ρωσί­ας και της Τουρ­κί­ας. Ένα Σύμφωνο…

Ατέχνως
Γκεόργκ Σιμόν Ομ

Σιτς 16 Μαρ­τί­ου 1789 γεν­νή­θη­κε ο Γκε­όργκ Σιμόν Ομ. Γερ­μα­νός φυσι­κός. Η μονά­δα της ηλε­κτρι­κής αντί­στα­σης φέρει το όνο­μά του…

Πρόσωπα
Κοσμάς Πολίτης

Στις 16 Μαρ­τί­ου 1888 γεν­νιέ­ται στην Αθή­να ο λογο­τέ­χνης Κοσμάς Πολί­της, όπως ήταν το ψευ­δώ­νυ­μο που διά­λε­ξε ο Παρα­σκευάς Ταβε­λού­δης για…