Περιήγηση: Σούπερ μάρκετ

Επικαιρότητα
Στ. Πέτσας: Xρονικός περιορισμός στις μετακινήσεις και στις επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ

Τα επό­με­να 24ωρα θα ανα­κοι­νω­θεί από την κυβέρ­νη­ση ο χρο­νι­κός περιο­ρι­σμός στις μετα­κι­νή­σεις, σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, Στέ­λιο Πέτσα.…

Επικαιρότητα
Αρ. Πελώνη: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

«Δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι φήμες για καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας» τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κτυα­κής — λόγω συνθηκών -…