Περιήγηση: Σούπερ μάρκετ

Επικαιρότητα
Αλυσίδα σούπερ μάρκετ ζητά απ’ τους αιτούντες εργασία να συμπληρώσουν το… «θρήσκευμα» τους!

Όποιος ενδια­φέ­ρε­ται να πιά­σει δου­λειά στην αλυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ Market In, καλεί­ται στην αίτη­ση εργα­σί­ας να συμπλη­ρώ­σει και το… θρήσκευμα…

Κοινωνία
Μυτιλήνη — Ο Εμντί Ιμάμ Ουντίλ περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό του: «Ήθελε να με σκοτώσει»

Στην ορθο­πε­δι­κή κλι­νι­κή του νοσο­κο­μεί­ου Μυτι­λή­νης προ­κει­μέ­νου να γίνει χει­ρουρ­γι­κή απο­κα­τά­στα­ση του συντρι­πτι­κού κατάγ­μα­τος ωλέ­νης που έχει υπο­στεί και η…

Κοινωνία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αυτοκτονία εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ «Καρυπίδης»

«Η αυτο­κτο­νία της απλή­ρω­της εργα­ζό­με­νης στις επι­χει­ρή­σεις “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ” φέρ­νει στην επι­φά­νεια την τρα­γι­κή κατά­στα­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα σε μια σειρά…