Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μίκης Θεοδωράκης ζητά, την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Δελ­τίο Τύπου

Με ιδιαί­τε­ρη συγκί­νη­ση δεχτή­κα­με σήμε­ρα, 28 Αυγού­στου, την υπο­γρα­φή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στο κάλε­σμα που έχει απευ­θύ­νει Ελλη­νι­κή πρω­το­βου­λία  που  ζητά, την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης για την Κου­βα­νι­κή  Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία Henry Reeve, η οποία τεί­νει χέρι ιατρι­κής βοή­θειας στους λαούς που την χρειά­στη­καν, βασι­σμέ­νη πάντα στις αρχές της έμπρα­κτης αλλη­λεγ­γύ­ης και του ανθρωπισμούMikis Theodorakis Μίκης Θεοδωράκης Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve 2021

Η συγκυ­ρία έφε­ρε αυτή τη βαριά υπο­γρα­φή, την ημέ­ρα που κλεί­νουν ακρι­βώς πέντε μήνες από τη συγκρό­τη­ση της επι­τρο­πής μας και τη νιώ­θου­με σαν δώρο, απέ­να­ντι στον φίλο Λαό της Κούβας.
Ο Μίκης, ένθερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης, και φίλος του Τσε, του Φιντέλ και του Ραούλ Κάστρο έχει δηλώ­σει στο παρελ­θόν, ότι  «η Επα­νά­στα­ση της Κού­βας είναι το φωτει­νό παρά­δειγ­μα για τους λαούς της γης και δεί­χνει τον δρό­μο στον αγώ­να για την ανε­ξαρ­τη­σία και την απαλ­λα­γή από τα νύχια του ιμπε­ρια­λι­σμού».
Στον δρό­μο αυτού του αγώ­να, η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη των για­τρών της Κού­βας, υπο­στη­ρί­ζε­ται σήμε­ρα και από τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, που ενώ­νει τη φωνή του μαζί με τους 75.000 Έλλη­νες ανθρώ­πους που υπο­στη­ρί­ζουν μέχρι σήμε­ρα το αίτη­μά μας.
Τον διε­θνή Μίκη, που η μου­σι­κή του ενώ­νει τους λαούς και φωτί­ζει τους αγώ­νες τους σε όλο τον κόσμο.Mikis Theodorakis Fidel Μίκης Θεοδωράκης Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve 2021

Σε αυτές τις νέες συν­θή­κες, η αλλη­λεγ­γύη και το ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα της Κού­βας έχει μετα­κι­νή­σει όχι μόνο τους ανθρώ­πους αλλη­λεγ­γύ­ης προς το νησί, αλλά και χιλιά­δες χρή­στες του Δια­δι­κτύ­ου που διε­ξά­γουν καθη­με­ρι­νά τη μάχη για την αλή­θεια της Κού­βας, προ­σπα­θώ­ντας να σπά­σουν το τεί­χος των μέσων ενη­μέ­ρω­σης σιω­πή και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση που προ­ω­θούν τα mainstream media

🇨🇺  Η Κούβα μοιράζεται ό,τι έχει.
🇨🇺  Η Κούβα σώζει Ζωές.
🇨🇺  Η Κούβα στέλνει γιατρούς, όχι βόμβες.
💥  Είναι πολύ σημαντικό
να αναδείξουμε την πραγματικότητα.

ΝΑΙ!… να διεκ­δι­κή­σου­με Νόμπελ για τους Επα­να­στά­τες Για­τρούς.
Σε αυθε­ντι­κούς μαχη­τές της Ειρή­νης, του Διε­θνι­σμού, της Αδελ­φο­σύ­νης και της Ανι­διο­τε­λούς προ­σφο­ράς στην Ανθρω­πό­τη­τα, ως ελά­χι­στη ανα­γνώ­ρι­ση του Άθλου τους…!!!

Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve 2021


Είναι και­ρός πια το Νόμπελ να το δίνουν οι Λαοί.
Να γίνει Άμε­σα Άρση στο Άδι­κο Εμπάρ­γκο που έχει επι­βλη­θεί στην Κούβα,
το νησί της Ελευ­θε­ρί­ας…!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΟΥΒΑ…!!!

Όσοι θέλουν να υπο­γρά­ψουν για το αίτη­μα μας

μπο­ρούν να το κάνουν με
email στο [email protected]

στις σελί­δες στο Fb

στο avaaz org

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο