Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ: Mε ατζέντα φωτιά για τους λαούς ξεκινάει την Τρίτη

Την Τρί­τη ξεκι­νά­ει η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Βίλ­νιους της Λιθουα­νί­ας, με όλη την «προ­ερ­γα­σία» να σημα­το­δο­τεί νέα κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και γενι­κό­τε­ρα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, ενώ η ελλη­νι­κή εμπλο­κή βαθαί­νει, με «οδι­κό χάρ­τη» της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των την ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής τάξης, μέσα από την ανά­λη­ψη ακό­μα πιο επι­κίν­δυ­νων ρόλων.

Στην ατζέ­ντα της Συνό­δου υπάρ­χουν η διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, με την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και τη συνέ­χι­ση των παζα­ριών κυρί­ως με την Τουρ­κία, για να ξεμπλο­κά­ρει η έντα­ξη και της Σου­η­δί­ας, οι απο­φά­σεις για τη δια­μόρ­φω­ση «ειδι­κής σχέ­σης» με την Ουκρα­νία, η ενί­σχυ­ση του πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου του ΝΑΤΟ και του πυρη­νι­κού του σχεδιασμού.

Επί­σης, η παρα­πέ­ρα απο­στο­λή ακό­μα πιο ανα­βαθ­μι­σμέ­νων πολε­μι­κών μέσων στην Ουκρα­νία, η εξα­σφά­λι­ση απο­θε­μα­τι­κών οπλι­σμού και πυρο­μα­χι­κών, όπως και η αύξη­ση των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών. Τέλος, ιδιαί­τε­ρη σημα­σία και για τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά έχει η συζή­τη­ση για τα «χωρι­κά σχέ­δια» επι­χει­ρή­σε­ων του ΝΑΤΟ.

Στην ατζέ­ντα της Συνό­δου θα βρε­θεί επί­σης και η διεύ­ρυν­ση της συνερ­γα­σί­ας του ΝΑΤΟ με χώρες της περιο­χής του Ινδο-Ειρη­νι­κού, που εμπλέ­κο­νται στους σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νoNATOι­κών, όπως η Ιαπω­νία, η Αυστρα­λία, η Νέα Ζηλαν­δία και η Νότια Κορέα, σε μια περιο­χή όπου «μαγει­ρεύ­ε­ται» η νέα πολε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση του ΝΑΤΟ με την Κίνα, που από πέρ­σι στη «Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη» του ΝΑΤΟ χαρα­κτη­ρί­στη­κε «απει­λή».

Το ΝΑΤΟ “οχύ­ρω­σε” το Βίλ­νιους για τη Σύνο­δο Κορυ­φής — Patriot στραμ­μέ­νοι σε Καλί­νιν­γκραντ & Λευκορωσία

Όπλα και «ειδικό καθεστώς» στην Ουκρανία

Τα μέλη του ΝΑΤΟ εξα­κο­λου­θούν να δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται τι ακρι­βώς θα προ­σφέ­ρουν στην Ουκρα­νία στη Σύνο­δο Κορυ­φής του Βίλ­νιους, ανέ­φε­ρε την Παρα­σκευή η «Washington Post», επι­κα­λού­με­νη διπλωμάτες.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος, Βολό­ντι­μιρ Ζελέν­σκι, κάλε­σε ξανά η χώρα του να λάβει «ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα» ότι θα εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ. «Η Ουκρα­νία δεν έχει λάβει πρό­σκλη­ση με καμία μορ­φή», ανέ­φε­ρε και πρό­σθε­σε «είναι απα­ραί­τη­το να επι­δει­χθεί η ισχύς και η ενό­τη­τα της Συμ­μα­χί­ας». Επί­σης ζήτη­σε την έναρ­ξη εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την ΕΕ εντός του έτους. Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, αξιω­μα­τού­χοι στις ΗΠΑ και σε άλλα κρά­τη του ΝΑΤΟ έχουν περι­γρά­ψει τις εξε­λισ­σό­με­νες προ­τά­σεις για διμε­ρείς ή πολυ­με­ρείς συμ­φω­νί­ες ως «αμοι­βαία αμυ­ντι­κά σύμ­φω­να ή μνη­μό­νια ασφαλείας».

Ωστό­σο, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι­ντεν, έδω­σε το στίγ­μα των απο­φά­σε­ων της Συνό­δου για την Ουκρα­νία λέγο­ντας, σε συνέ­ντευ­ξή του στο CNN, πως «δεν νομί­ζω ότι υπάρ­χει ομο­φω­νία στο ΝΑΤΟ σχε­τι­κά με το αν θα εντα­χθεί ή όχι η Ουκρα­νία στην οικο­γέ­νεια του ΝΑΤΟ τώρα, αυτή τη στιγ­μή, εν μέσω πολέμου».

Ο Μπάι­ντεν είπε ότι μίλη­σε με τον Ζελέν­σκι εκτε­νώς για το θέμα, λέγο­ντας ότι είπε στον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο πως οι ΗΠΑ θα συνε­χί­σουν να παρέ­χουν ασφά­λεια και όπλα για την Ουκρα­νία όπως κάνουν για το Ισραήλ.

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο, οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρα­νία πυρο­μα­χι­κά δια­σπο­ράς, τα οποία ευθύ­νο­νται για αυξη­μέ­νους θανά­τους και τραυ­μα­τι­σμούς αμά­χων, με το Πεντά­γω­νο να επι­βε­βαιώ­νει την Πέμ­πτη ότι αυτό «εξε­τά­ζε­ται».

Η Ουά­σιγ­κτον έκα­νε ελιγ­μούς εδώ και μήνες «για να μειώ­σει τις προσ­δο­κί­ες του Κιέ­βου», καθώς επι­κέ­ντρω­σε τη συζή­τη­ση στις «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας και όχι σε μια επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ». 

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με τη δια­τύ­πω­ση που ανα­μέ­νε­ται να υιο­θε­τη­θεί στη Σύνο­δο για μελ­λο­ντι­κή έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας, ο γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, είπε την Παρα­σκευή ότι οι «σύμ­μα­χοι» δια­βου­λεύ­ο­νται επί του παρό­ντος για τη δια­τύ­πω­ση. Ανα­μέ­νει απο­φά­σεις για συγκε­κρι­μέ­νη πρα­κτι­κή υπο­στή­ρι­ξη, αλλά θα υπάρ­ξει και πολι­τι­κή διά­στα­ση, δηλώ­νο­ντας βέβαιος ότι το ΝΑΤΟ θα έχει ένα «σαφές μήνυ­μα». Εξάλ­λου, επα­νέ­λα­βε, εάν η Ουκρα­νία δεν κερ­δί­σει τον πόλε­μο, δεν τίθε­ται έτσι κι αλλιώς ζήτη­μα έντα­ξής της.

Πάντως χθες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία των υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών ΗΠΑ και Ουκρα­νί­ας. Στο επί­κε­ντρο της επα­φής, η Σύνο­δος Κορυ­φής του NATO και η συνε­χι­ζό­με­νη αντε­πί­θε­ση των ουκρα­νι­κών δυνάμεων.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας έκα­νε λόγο για «παρα­γω­γι­κή» συν­διά­λε­ξη, ενώ επι­σή­μα­νε πως σκο­πός και των δύο πλευ­ρών είναι η σύνο­δος της ατλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας να απο­τε­λέ­σει «νίκη για όλους»: «Για την Ουκρα­νία, για το NATO και για την παγκό­σμια ασφά­λεια».

Βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνα σχέδια

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν ετοι­μά­ζε­ται μόνο να συνυ­πο­γρά­ψει τις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις και τα κεί­με­να που έχουν ήδη προ­ε­τοι­μα­στεί για το Βίλ­νιους, αλλά διεκ­δι­κεί και ενερ­γό­τε­ρο ρόλο στην υλο­ποί­η­ση των ΝΑΤΟι­κών στό­χων, με όχη­μα τον «Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο» Ελλά­δας — ΗΠΑ και την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη εξε­λίσ­σε­ται σε κομ­βι­κό λιμά­νι για την προ­ώ­θη­ση στρα­τιω­τι­κού υλι­κού των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, ενώ στον σχε­δια­σμό εντάσ­σο­νται κι άλλοι λιμέ­νες σε όλη τη χώρα (π.χ. Πει­ραιάς, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Βόλος, Καβάλα).

Την επι­σφρά­γι­ση της παρα­πέ­ρα εμπλο­κής σήμα­νε η τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχαν την προη­γού­με­νη Κυρια­κή Μητσο­τά­κης και Μπάι­ντεν, με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ να δια­μη­νύ­ει ότι προ­σβλέ­πει «σε ακό­μα στε­νό­τε­ρη συνερ­γα­σία με τη νέα ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση», ενώ «οι δύο ηγέ­τες επι­βε­βαί­ω­σαν τους στε­νούς δεσμούς ανά­με­σα στις δύο χώρες, καθώς και τη βού­λη­σή τους για την ενί­σχυ­ση και εμβά­θυν­ση της εξαι­ρε­τι­κής ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συνερ­γα­σί­ας, ιδιαί­τε­ρα στους τομείς της Άμυ­νας και της Ενέρ­γειας».

Σ’ αυτό το πλαί­σιο, ο Μπάι­ντεν απέ­δω­σε εύση­μα και ευχα­ρι­στί­ες στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση «για τη στή­ρι­ξη που παρεί­χε η Ελλά­δα στην Ουκρα­νία από την πρώ­τη στιγ­μή και για τον ρόλο της ως αξιό­πι­στου εταί­ρου και συμ­μά­χου στην περιο­χή».

Τρεις μόλις μέρες μετά, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι τμή­μα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων «πιστο­ποιού­νται» από τα αρμό­δια όργα­να της λυκο­συμ­μα­χί­ας ως «ετοι­μο­πό­λε­μα» για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, στην εντα­τι­κή προ­ε­τοι­μα­σία τους να ανα­λά­βουν δρά­ση στο πλαί­σιο του ευρω­α­τλα­ντι­κού κατα­με­ρι­σμού, κόντρα στη Ρωσία και στα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

Σταθερά «στο ύψος τους» οι στρατιωτικές δαπάνες

Την Παρα­σκευή ακο­λού­θη­σε η ανα­κοί­νω­ση ότι η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται τρί­τη στις δαπά­νες για το ΝΑΤΟ (ως ποσο­στό επί του ΑΕΠ) με βάση τους πίνα­κες που δημο­σί­ευ­σε η λυκο­συμ­μα­χία, πίσω μόνο από Πολω­νία και ΗΠΑ, με βάση τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία για το 2023.

Αν και τα προη­γού­με­να χρό­νια φιγου­ρά­ρι­ζε συνή­θως στη δεύ­τε­ρη (πίσω μόνο από τις ΗΠΑ) ή και στην πρώ­τη θέση, η φετι­νή αλλα­γή στην κατά­τα­ξη δεν οφεί­λε­ται στο ότι η Ελλά­δα «έκο­ψε φόρα», αλλά στο γεγο­νός ότι ΗΠΑ και Πολω­νία αύξη­σαν κατά πολύ τις δαπά­νες τους λόγω της αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που κλι­μα­κώ­νε­ται στην Ουκρανία.

Σε κάθε περί­πτω­ση, η Ελλά­δα παρα­μέ­νει μία από τις μόλις 11 χώρες του ΝΑΤΟ που πιά­νουν τον ορι­σμέ­νο ήδη από το 2014 στό­χο τους, κάθε χρό­νο να δαπα­νούν για τέτοιες προ­τε­ραιό­τη­τες του­λά­χι­στον το 2% του ΑΕΠ τους. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τους πίνα­κες του ΝΑΤΟ, υπο­λο­γί­ζε­ται ότι φέτος η Ελλά­δα θα δαπα­νή­σει 6,7 δισ. ευρώ για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες στην υπη­ρε­σία του ΝΑΤΟ, ίσες με το 3,01% του ΑΕΠ.

Οι πολε­μι­κές δαπά­νες προ­βλέ­πε­ται να αυξη­θούν κι άλλο τα επό­με­να χρό­νια (ήδη βρί­σκο­νται σε επί­πε­δα ρεκόρ), καθώς στη Σύνο­δο της επό­με­νης βδο­μά­δας γίνε­ται προ­σπά­θεια να κατα­λη­χθούν τα τρία νέα «χωρι­κά σχέ­δια» του ΝΑΤΟ, «για την αντι­με­τώ­πι­ση των δύο βασι­κών απει­λών για τη Συμ­μα­χία μας, τη Ρωσία και την τρο­μο­κρα­τία», όπως λένε: Ένα σχέ­διο για τον Βορ­ρά, τον Ατλα­ντι­κό και την Ευρω­παϊ­κή Αρκτι­κή. Ένα για το κέντρο, που καλύ­πτει την περιο­χή της Βαλ­τι­κής και την Κεντρι­κή Ευρώ­πη. Και ένα νότιο σχέ­διο για τη Μεσό­γειο και τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, όπου η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη θα διεκ­δι­κή­σει ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο «πυλώ­να ασφαλείας».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Reuters», Εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης», 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο