Περιήγηση: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια να τιμωρηθεί φαντάρος γιατί μίλησε σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο

Το ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την απα­ρά­δε­κτη την ενέρ­γεια, ένας συνά­δελ­φός μας που υπη­ρε­τεί τη θητεία του στον ελλη­νι­κό στρα­τό, να τιμωρηθεί…

Επικαιρότητα
Συγκεντρώσεις ΚΚΕ-ΚΝΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Συρία

Πικε­το­φο­ρί­ες ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, για να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η Ελλά­δα ως ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών στη σχε­δια­ζό­με­νη επέμ­βα­ση στη Συρία, διορ­γα­νώ­νουν Οργανώσεις…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Συρία: Να μη χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστών

Σε ανα­κοί­νω­ση για τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει: «Οι πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία, απ’ τη μεριά των…

Επικαιρότητα
Το ΑΚΕΛ καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να μην εμπλακεί στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην Συρία

Κάλε­σμα προς την κυβέρ­νη­ση Ανα­στα­σιά­δη να μην εμπλέ­ξει τη χώρα στους επι­κίν­δυ­νους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ενά­ντια στην Συρία…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Ανακοίνωση για την 1η Μάη 2018

«Η 1η Μάη είναι απερ­γία, ήμε­ρα της παγκό­σμιας εργα­τι­κής τάξης, επι­θε­ώ­ρη­σης των δυνά­με­ων μας και εφαλ­τή­ριο νέων αγώ­νων. Τιμά­με τους νεκρούς μας, του…