Περιήγηση: Βασίλης Ραφαηλίδης

Επικαιρότητα
Ο Βασίλης Ραφαηλίδης στο μικροσκόπιο: Η περιπέτεια του μαρξισμού _μια κουρασμένη επανάσταση

Πάντα στην επι­και­ρό­τη­τα η “σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας”, που στο συγκε­κρι­μέ­νο “Μαρ­ξι­σμός, ΕΣΣΔ, ανα­τρο­πές κλπ”, το Δοκί­μιο του ΚΚΕ (που…

Πολιτισμός
Βασίλης Ραφαηλίδης, στάθηκε δίπλα στο ΚΚΕ και στις λαϊκές αγωνίες μέχρι την τελευταία πνοή του

Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου 2000 έφυ­γε ο αγω­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος, αρθρο­γρά­φος και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου Βασί­λης Ραφαη­λί­δης, σε ηλι­κία μόλις 66 χρό­νων. Ανήσυχο…