Περιήγηση: Εβρος

Επικαιρότητα
Η εκδοχή της τουρκικής φιλοκυβερνητικής Sabah για τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο

Η εκδο­χή της υπό­θε­σης της σύλ­λη­ψης των δύο Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών μέσα από την αρθρο­γρα­φία της τουρ­κι­κής φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κής εφη­με­ρί­δας Sabah είναι πως…

Επικαιρότητα
«Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες!» Φαντάροι ενάντια στην εγκατάσταση ΝΑΤΟικής βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Με επι­στο­λές τους, φαντά­ροι από στρα­τιω­τι­κές μονά­δες του Έβρου εκφρά­ζουν την αντί­θε­ση τους στην εγκα­τά­στα­ση ΝΑΤΟι­κής βάσης στο λιμά­νι της…

Λαογραφία
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ: Ανδρικά ονόματα προερχόμενα από τη Μυθολογία και την Αρχαιότητα (Μέρος Ν’)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Μυθο­λο­γία και αρχαιό­τη­τα δίνουν 37 ονό­μα­τα (ποσο­στό 23,27%) με 152 εμφα­νί­σεις (ποσο­στό 5%). Δημο­φι­λέ­στε­ρο όλων…