Περιήγηση: Κόκκινος Στρατός

Διεθνή
Βουλγαρία: Εκατοντάδες διαδήλωσαν στην Σόφια κατά της καταστροφής μνημείου αφιερωμένου στον Κόκκινο Στρατό

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, 9 Μάρ­τη, στην Σόφια κατά της διά­λυ­σης του μνη­μεί­ου που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Κόκκινο…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την καταστροφή σοβιετικού μνημείου στη Λετονία: «Κάτω τα χέρια από τα αντιφασιστικά μνημεία της Ευρώπης!»

«Η αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού δεν μπο­ρεί να σβη­στεί! Κάτω τα χέρια από τα αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία της Ευρώ­πης!» τονίζεται…