Περιήγηση: ΝΑΤΟ

Διεθνή
Θανάσης Παφίλης: Ομιλία για τα 18 χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία

Στο πλαί­σιο του 26ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού διη­μέ­ρου της ΚΝΕ έλα­βε χώρα ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση για την συμπλή­ρω­ση 18 χρό­νων από την ιμπεριαλιστική…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς για ελληνοτουρκικά, έξαρση εθνικισμού στα Βαλκάνια και διπλωματική κρίση Ολλανδίας — Τουρκίας

Οι λαοί να γυρί­σουν την πλά­τη στον εθνι­κι­σμό και να παλέ­ψουν για τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντά τους Μιλή­σα­με στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ…

Κοινωνία
Αλληλεγγύη στους κολασμένους της Γης, ενάντια στον πόλεμο,  τον ιμπεριαλισμό και την εξουσία του  κεφαλαίου

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Η πρό­σφα­τη κορύ­φω­ση του προ­σφυ­γι­κού δρά­μα­τος απο­κά­λυ­ψε με σαφέ­στα­το τρό­πο ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένωση…