Περιήγηση: Σίμος Ανδρονίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Για την ποιητική συλλογή του Αλέκου Χατζηκώστα: «Μακρινή Παρουσία» 

 Γρά­φει ο Σίμος Ανδρο­νί­δης // Διδά­κτο­ρας στο τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ Η πρώ­τη ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα φέρει…