Περιήγηση: Φωτιά

Κοινωνία
Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Τεράστιες ζημιές σε πανίδα, υποδομές, αποθήκες και αγροτικό εξοπλισμό

Μεγά­λη απώ­λεια ζωι­κού κεφα­λαί­ου και καλ­λιερ­γή­σι­μων εκτά­σε­ων στον Έβρο, αλλά και την κατα­στρο­φή ποι­μνιο­στα­σί­ων, υπο­δο­μών, απο­θη­κών και γεωρ­γι­κών μηχα­νη­μά­των, λόγω…

Επικαιρότητα
Κόλαση φωτιάς από τον Έβρο μέχρι την Αττική — Αδιανόητη είναι η καταστροφή με ευθύνη της κυβέρνησης

Από την Θρά­κη μέχρι την Αττι­κή η Ελλά­δα φλέ­γε­ται. Καί­γο­νται άνθρω­ποι, καί­γο­νται δάση, καλ­λιέρ­γειες, σπί­τια, ζώα… εκκε­νώ­νο­νται νοσο­κο­μεία, χωριά, οικισμοί……

Κοινωνία
Δύο παιδάκια ανάμεσα στους απανθρακωμένους μετανάστες — Φασιστοειδή καλούν σε πογκρόμ

Ο ιατρο­δι­κα­στής Αλε­ξαν­δρού­πο­λης κ. Παύ­λος Παυ­λί­δης εξέ­τα­σε μακρο­σκο­πι­κά τις απαν­θρα­κω­μέ­νες ανθρώ­πι­νες σορούς στο σημείο όπου εντο­πί­στη­καν κοντά στο χωριό Άβαντας…