Περιήγηση: Βενεζουέλα

Διεθνή
Βενεζουέλα: Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση κλιμακώνει την πρόκληση διορίζοντας δοτή ηγεσία στο ΚΚ Βενεζουέλας

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PSUV), κλι­μα­κώ­νο­ντας την επί­θε­ση στο ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV), μέσω του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου προ­χώ­ρη­σε στην ανοι­χτή επέμβαση…

Διεθνή
Ανοιχτή επιστολή Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στον Πρόεδρο Μαδούρο: Να σταματήσουν οι επιθέσεις στο ΚΚ Βενεζουέλας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ανοι­χτή επι­στο­λή στον Πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο απευ­θύ­νουν Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απ’ όλο τον κόσμο,…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο επέμβασης στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενω­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) και ο Πρό­ε­δρος της χώρας Ν. Μαδού­ρο κλι­μα­κώ­νουν την επί­θε­σή τους…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στους διωκόμενους συνδικαλιστές της SIDOR στη Βενεζουέλα

Το ΠΑΜΕ κατα­δι­κά­ζει τις συλ­λή­ψεις των συν­δι­κα­λι­στι­κών ηγε­τών της SIDOR Leonardo Azócar και Daniel Romero. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει: «Καταγ­γέλ­λου­με την εξαφάνιση…

Επικαιρότητα
Βενεζουέλα: Διαμαρτυρία των Ομογενών για το κλείσιμο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Καράκας

Την αντί­θε­σή τους στην από­φα­ση του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών να ανα­στεί­λει ορι­στι­κά τη λει­τουρ­γία της Ελλη­νι­κής Πρε­σβεί­ας στο Καρά­κας εκφρά­ζουν Έλληνες…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μαδούρο βάζει στο στόχαστρο τους εργατικούς αγώνες

Κλι­μα­κώ­νο­νται διώ­ξεις κατά πρω­το­πό­ρων συν­δι­κα­λι­στών Την αντι­λαϊ­κή της επί­θε­ση κλι­μα­κώ­νει σε όλα τα μέτω­πα η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Ν. Μαδούρο…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο ανοιχτής επέμβασης ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Κλι­μα­κώ­νε­ται το σχέ­διο ανοι­χτής επέμ­βα­σης ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) με οργα­νω­τή το κυβερ­νη­τι­κό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται η οργανωμένη κυβερνητική επίθεση εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος

Την κλι­μά­κω­ση της οργα­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας και του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος PSUV ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενεζουέλας…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταγγείλει τις κυβερνητικές — επιχειρηματικές μαφίες

Σε εξέ­λι­ξη είναι σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας μεγά­λη «επι­χεί­ρη­ση για την εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος δια­φθο­ράς», που περι­λαμ­βά­νει κρα­τι­κούς αξιωματούχους…