Περιήγηση: Βενεζουέλα

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Διεθνή
16ο Συνέδριο ΚΚ Βενεζουέλας: Σε γραμμή ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του συστήματος, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αγώνων

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα χαρά­μα­τα της 6ης Νοέμ­βρη 2022 οι εργα­σί­ες του σημα­ντι­κού 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, το οποίο χάρα­ξε την…

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν σε Έλληνα πανεπιστημιακό να ταξιδέψει στη Βενεζουέλα!

Την απα­γό­ρευ­ση σε Έλλη­να Πανε­πι­στη­μια­κό να ταξι­δέ­ψει επά­νω από τον ενα­έ­ριο χώρο των ΗΠΑ, καταγ­γέλ­λει η Δημο­κρα­τι­κή Πανε­πι­στη­μο­νι­κή Κίνη­ση ΑΕΙ,…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Άθλιες επιθέσεις της κυβέρνησης Μαδούρο κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος

Στις απα­ρά­δε­κτες επι­θέ­σεις που συνε­χί­ζει εκ μέρους του κυβερ­νώ­ντος σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) ο αντι­πρό­ε­δρός του, Ντιοσ­δά­δο Καμπέγιο,…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Επίθεση της αστυνομίας σε διαδήλωση εργαζόμενων — Απαγωγή συνδικαλιστή από τις μυστικές υπηρεσίες

Στην απε­λευ­θέ­ρω­ση του κομ­μου­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή Ανχέλ Καστί­γιο (φωτό) προ­χώ­ρη­σαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης 21 Ιού­νη, οι αρχές της Βενε­ζου­έ­λας σύμφωνα…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Έδιωξαν με τις κλωτσιές τον πραξικοπηματία Χ. Γκουαϊδό από εστιατόριο (VIDEO)

Την… «αγά­πη» του λαού της Βενε­ζου­έ­λας ένιω­σε ο επί­δο­ξος πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας-μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό κατά την διάρ­κεια περιο­δεί­ας του στην…

Διεθνή
Σύνοδος της Αμερικής: Οι ΗΠΑ απέκλεισαν Κούβα, Βενεζουέλα και Νικαράγουα — Αντιδρά το Μεξικό

Η κυβέρ­νη­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν απο­φά­σι­σε ορι­στι­κά να απο­κλεί­σει τις κυβερ­νή­σεις της Κού­βας, της Βενε­ζου­έ­λας και της Νικαράγουας…