Συντάκτης iraklis3

Πολιτική
«Χρυσή Αυγή σε διάλυση. Δυσκολεύεται να βρει υποψηφίους ο Μιχαλολιάκος»

Aπό­γνω­ση φέρε­ται να επι­κρα­τεί στο επι­τε­λείο της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, η οποία συνα­ντά πολ­λά προ­βλή­μα­τα στην προ­σπά­θεια συμπλήρωσης…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1313 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Βοκ­κά­κιος («Δεκα­ή­με­ρο») 1487 Λαμ­βά­νει χώρα η Μάχη του Στό­ουκ Φιλντ, σφρα­γί­ζο­ντας έτσι το τέλος του…

Ανακοινώσεις
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις «προκλητικές ενέργειες της τουρκικής άρχουσας τάξης» στην Κύπρο

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει «τις προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες της τουρ­κι­κής άρχου­σας τάξης και τις απει­λές για γεω­τρή­σεις σε θαλάσ­σιες ζώνες που δεν…

Υγεία
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου για όσους αυξάνουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος

Αυτοί που αυξά­νουν την κατα­νά­λω­ση κόκ­κι­νου κρέ­α­τος, ιδιαί­τε­ρα επε­ξερ­γα­σμέ­νου, αυξά­νουν επί­σης τον κίν­δυ­νο πρό­ω­ρου θανά­του από σοβα­ρές νόσους, σύμ­φω­να με…